Na podstawie szczególnej przesłanki sądy administracyjne będą mogły wstrzymać decyzję środowiskową, co będzie skutkowało koniecznością zawieszenia postępowania w sprawie decyzji inwestycyjnej.
Takie rozwiązanie zakłada projekt nowelizacji ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw. Dokument właśnie trafił do uzgodnień międzyresortowych. Jest to odpowiedź na zastrzeżenia Komisji Europejskiej, która zwróciła uwagę, że organizacja społeczna, która wnosi skargę na decyzję administracyjną, musi mieć również prawo zwrócenia się do sądu o zarządzenie środka tymczasowego.
Chodzi o możliwość przerwania działań, które mogą szkodzić zdrowiu ludzi lub środowisku. Komisja Europejska oceniła bowiem, że według utrwalonego orzecznictwa polskich sądów administracyjnych, nie można ubiegać się o zastosowanie środka tymczasowego względem decyzji środowiskowej, gdyż jest to decyzja pośrednia – jej wykonanie zasadniczo nie stwarza niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.
Reklama
Projekt przygotowany przez Ministerstwo Klimatu zakłada ustanowienie szczególnej przesłanki (o charakterze proceduralnym), dającej sądom administracyjnym podstawę do wstrzymania na wniosek skarżącego decyzji środowiskowej. Będzie ono skutkowało koniecznością wstrzymania postępowania w sprawie decyzji inwestycyjnej.
– Wobec powyższego projekt przewiduje obowiązek rozstrzygnięcia przez sąd administracyjny wniosku w sprawie decyzji środowiskowej w terminie miesięcznym – zaznaczają projektodawcy.
Wystąpienie z wnioskiem o wstrzymanie wykonania decyzji będzie możliwe jedynie przez złożenie skargi do sądu. Kolejne rozwiązanie przewiduje, że organizacje społeczne otrzymają prawo wnoszenia odwołań od decyzji inwestycyjnych, a w następnej kolejności skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych w sprawach niezgodności decyzji inwestycyjnych z decyzją środowiskową.
Jak wynika z założeń, zakres zaskarżenia decyzji inwestycyjnej przez organizacje ekologiczne będzie obejmował jedynie tę część decyzji, która odnosi się do postanowień zawartych w decyzji środowiskowej. Projekt określi też, jakie warunki musi spełniać dana organizacja społeczna, aby przysługiwało jej prawo do wniesienia odwołania.
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do uzgodnień międzyresortowych