Organizacje społeczne otrzymają prawo do wnoszenia odwołań, a w następnej kolejności skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych w sprawach niezgodności decyzji inwestycyjnych z decyzją środowiskową.
Zakłada to opracowywany w Ministerstwie Klimatu projekt nowelizacji ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i innych ustaw.
To zmiany długo oczekiwane przez organizacje ekologiczne i obywatelskie. – Jeżeli wejdą w życie, organizacje pozarządowe będą miały lepszy dostęp do wymiaru sprawiedliwości i będą mogły skuteczniej działać na rzecz polskiego społeczeństwa – ocenia Agata Szafraniuk, prawniczka Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi. Zastrzega jednak, że pełna ocena rozwiązań będzie możliwa dopiero, gdy projekt zostanie udostępniony (na razie został wpisany do wykazu prac rządu).
Jak wynika z założeń, zakres zaskarżenia decyzji inwestycyjnej przez organizacje ekologiczne będzie obejmował jedynie tę część decyzji, która odnosi się do postanowień zawartych w decyzji środowiskowej. Projekt określi też, jakie warunki musi spełniać dana organizacja społeczna, aby przysługiwało jej prawo do wniesienia odwołania. Ponadto w przepisach ustanowiona zostanie szczególna przesłanka, dająca wojewódzkim sądom administracyjnym podstawę do wstrzymania decyzji środowiskowej na wniosek skarżącego. Wstrzymanie wykonania jej będzie skutkowało koniecznością zawieszenia postępowania w sprawie decyzji inwestycyjnej.
Nowe rozwiązania mają dostosować polskie przepisy do prawa unijnego. Prawniczka ClientEarth przypomina, że postępowanie w tej sprawie toczy się przed Komisją Europejską od kwietnia 2016 r. – od tego czasu komisja wielokrotnie zwracała się do polskiego rządu o ulepszenie polskich przepisów. I dodaje, że ostatecznie w marcu zeszłego roku KE wystosowała do polskiego rządu finalne wezwanie, dając mu dwa miesiące na odpowiedź.
Etap legislacyjny
Projekt wpisany do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów