Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację prawa własności przemysłowej, której efektem ma być m.in. usprawnienie postępowania przed Urzędem Patentowym - poinformowała w środę Kancelaria Prezydenta RP.

Jak wyjaśniono, zmiana ma na celu wyeliminowanie wskazanych przez podmioty związane z problematyką własności przemysłowej błędów w zakresie implementacji unijnej dyrektywy w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej. Dostosowuje też polskie przepisy do Konwencji o udzielaniu patentów europejskich i Układu o współpracy patentowej.

"Nowelizacja wdraża do polskiego porządku prawnego niektóre instytucje prawne, znane na gruncie Konwencji o udzielaniu patentów europejskich, w szczególności dostosowuje przesłanki uzyskania na wynalazek ochrony patentowej i wprowadza prawo do ograniczenia patentu przez zmianę zastrzeżeń patentowych" - tłumaczy w komunikacie kancelaria prezydenta.

Jak wyjaśniono, ustawa rozszerza możliwości zwolnienia z opłat okresowych za pierwszy okres ochrony na wzory przemysłowe i znaki towarowe, co ma na celu wsparcie przedsiębiorców na początkowym etapie prowadzenia działalności gospodarczej.

Przewidziano też usprawnienie postępowania przed Urzędem Patentowym RP, w tym przyspieszenie postępowania spornego oraz skrócenie czasu oczekiwania na wydanie dokumentów potwierdzających udzielenie prawa wyłącznego. Nowela wprowadza szybką ścieżkę procedury i skraca ją do mniej niż jednego miesiąca.

Służby prezydenta tłumaczą, że założono też "uporządkowanie systemu rozpatrywania sprzeciwów w Urzędzie Patentowym w odniesieniu do prawomocnych decyzji Urzędu dotyczących: udzielenia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji oraz wprowadzenie zmian mających na celu usprawnienie i przyspieszenie postępowania spornego".

Wskutek zmian zwiększyć ma się dostępność pomocy prawnej w sferze ochrony własności przemysłowej. Ma to nastąpić dzięki wprowadzeniu rozwiązania, zgodnie z którym pełnomocnikiem strony w postępowaniu przed Urzędem Patentowym w sprawach wzorów przemysłowych i oznaczeń geograficznych mogą być, oprócz rzeczników patentowych, także adwokaci i radcy prawni.

Przewidziano też wprowadzenie instrumentów nadzoru nad Urzędem Patentowym, dostępnych ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, i wprowadzenie kadencyjności pełnienia funkcji przez Prezesa Urzędu Patentowego.

Nowela przewiduje także, jak podano, "zmianę przepisów regulujących roszczenia cywilnoprawne, tj. zabezpieczenie dowodów naruszenia praw własności przemysłowej oraz tzw. roszczenia informacyjnego w sposób zapewniający należytą ochronę uprawnionych, przy jednoczesnym uwzględnieniu praw osób trzecich, którzy nie są naruszycielami praw własności przemysłowej".

Zmiany wejdą w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia.