Kancelaria Prezydenta poinformowała o podpisaniu przez głowę państwa dwóch ustaw, które zwiększą ochronę prawną w kwestii adopcji, przysposobienia i uznawania rodzicielstwa.
Chodzi o nowelizację kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz akt zmieniający kodeks karny i kodeks postępowania cywilnego, przyjęte przez Sejm na ostatnim posiedzeniu w tej kadencji. Pierwsza z ustaw jest reakcją na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2018 r. (sygn. akt SK 18/17), w którym stwierdzono, że art. 70 par. 1 k.r.o. w zakresie, w jakim przewidywał, że pełnoletnie dziecko może wnieść powództwo o zaprzeczenie ojcostwa nie później niż 3 lata po osiągnięciu pełnoletniości, niezależnie od tego, kiedy dowiedziało się, że nie pochodzi od męża swojej matki, jest niezgodny z konstytucją.
Nowelizacja wprowadziła więc jednolity roczny termin na zaprzeczenie ojcostwa, a także macierzyństwa, liczony od dnia dowiedzenia się przez zainteresowanego o tym, że osoba wpisana jako jego rodzic w rzeczywistości nim nie jest. Dotyczy to także powództwa o stwierdzenie bezskuteczności uznania ojcostwa przez mężczyznę, który ojcem nie jest. Jeśli dziecko dowie się o tym przed osiągnięciem pełnoletniości, roczny termin biegnie od daty jej osiągnięcia.
Druga z podpisanych ustaw ma ograniczyć przypadki nielegalnych adopcji. Karalne stanie się zarówno oddanie, jak i przyjęcie dziecka do adopcji w celu osiągnięcia korzyści, jeśli zatai się ten cel przed sądem prowadzącym sprawę o przysposobienie. Grozić ma za to od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. O obowiązku udzielenia tej informacji sąd będzie musiał pouczyć. Tej samej karze podlegać będzie przekazanie dziecka do adopcji z pominięciem postępowania sądowego oraz wyrażenie zgody na jego przysposobienie w przyszłości, bez wskazania przysposabiającego. Samo pojęcie „adopcji” zostało zaś zdefiniowane jako „nabycie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem przez inną osobę niż ta, od której dziecko pochodzi”.
Reklama