Ministerstwo Sprawiedliwości skierowało do konsultacji społecznych projekty aktów wykonawczych określających wzory nowych pouczeń dla świadków i pokrzywdzonych.
Choć ich zrozumiałość, wbrew art. 300 par. 4 k.p.k., pozostawia wiele do życzenia, w ocenie resortu obecne wskazówki dla świadków są zrozumiałe, dlatego ich treść zostanie powtórzona.
Podobnie z pouczeniami dla pokrzywdzonych, które zostaną uzupełnione o informacje dotyczące obowiązku wskazania adresata do doręczeń (jeśli przebywa on poza UE, a nie tylko poza Polską) oraz o tym, że pismo wysłane pod adres pokrzywdzonego zostaje uznane za doręczone, jeśli zmieni adres, nie przebywa pod wskazanym adresem i jeśli złożył wniosek o dokonywanie doręczeń na adres skrzynki pocztowej i nie zawiadomił organu o zmianie tego adresu lub zaprzestaniu korzystania z niego.