Radca prawny, zatrudniony na czas nieokreślony w jednym z urzędów miasta, przed wyjazdem na urlop pozostawił 10 niezałatwionych wniosków o wydanie opinii prawnych dla poszczególnych komórek organizacyjnych urzędu. Czy można wypowiedzieć mu angaż, powołując się na brak należytej dbałości przy wykonywaniu obowiązków służbowych?
Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem z radcą prawnym z powodu nienależytego wykonywania przez niego obowiązków wynikających z ustawy o radcach prawnych może nastąpić po uprzednim zasięgnięciu opinii rady okręgowej izby radców prawnych (dalej: OIRP). Opinia ta powinna być przesłana pracodawcy w terminie 14 dni od daty otrzymania od niej zawiadomienia o zamiarze zakończenia współpracy w ww. trybie.
Wypowiedzenie umowy o pracę stanowi zwykły sposób rozwiązania bezterminowego stosunku pracy. Nie musi mieć zatem szczególnej wagi czy doniosłości. Przy tym podstawą do wypowiedzenia angażu każdemu podwładnemu, w tym radcy prawnemu, może być brak dbałości przy realizacji obowiązków służbowych. Tak też uznał Sąd Najwyższy m.in. w wyroku z 5 marca 2015 r., sygn. akt III PK 109/14.
Nie ma zatem żadnych przeszkód, aby czytelnik wręczył radcy prawnemu wypowiedzenie umowy o pracę ze względu na brak dbałości przy wykonywaniu obowiązków pracowniczych, która polegała na pozostawieniu przed urlopem wypoczynkowym 10 niezałatwionych wniosków o wydanie opinii prawnych dla poszczególnych komórek organizacyjnych urzędu. Konieczne jest jednak, aby wcześniej czytelnik powiadomił radę właściwej OIRP o zamiarze zakończenia współpracy z niechlujnym radcą z zachowaniem okresu wypowiedzenia, a następnie poczekał na jej opinię w tym zakresie. Co przy tym istotne – czytelnik nie będzie nią związany. Opinia ta bowiem, bez względu na jej treść, nie jest wiążąca dla pracodawcy. Nawet zatem wtedy, gdy rada właściwej OIRP nie zaaprobuje decyzji o zwolnieniu, zatrudniający i tak będzie mógł wypowiedzieć radcy angaż.
Podstawa prawna
Art. 30 par. 1 pkt 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.).
Art. 19 ustawy z 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2115 ze zm.).