Nowelizacja Prawa pocztowego regulująca transgraniczne usługi doręczania paczek została podpisana przez prezydenta - poinformowała we wtorkowym komunikacie Kancelaria Prezydenta.

Przygotowana w resorcie infrastruktury ustawa o zmianie ustawy – Prawo pocztowe oraz ustawy – Prawo telekomunikacyjne ma na celu umożliwienie prawidłowego stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 2018 r. w sprawie transgranicznych usług doręczania paczek.

Według noweli operator świadczący usługi doręczania paczek będzie musiał przekazywać wymagane informacje i dokumenty prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej. W przypadku naruszenia tego obowiązku, przekazywania informacji i dokumentów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania tego zadania, prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) będzie miał możliwość wymierzania kary pieniężnej i tutaj również określone są wysokości kar, to jest 2 proc. przychodu z działalności gospodarczej lub równowartość kwoty 500 tys. euro.

Nowela wypełnia obowiązek nałożony na państwa członkowskie, wprowadzenie do porządku prawnego państw członkowskich sankcji wobec operatorów świadczących usługi doręczania paczek za uchybienia przepisom rozporządzenia, tj. obowiązkowi przekazywania krajowemu organowi regulacyjnemu państwa członkowskiego informacji, w tym cenników opłat za doręczenie pojedynczych przesyłek pocztowych niebędących przesyłkami z korespondencją.

W uzasadnieniu do nowelizacji wskazano, że "uchybienie to może polegać na nieprzekazaniu wymaganych informacji lub dokumentów albo na przekazaniu informacji niepełnych lub nieprawdziwych".

Obowiązek implementacji dyrektywy do prawa krajowego przewidziano do 23 listopada 2019 r. Ustawa ma wejść w życie 23 listopada 2019 r. Nowela przewiduje, że operatorzy świadczący usługi doręczania paczek stosownie do obowiązku wynikającego z rozporządzenia po raz pierwszy przekazali prezesowi UKE stosowne informacje i publiczne cenniki opłat w 2019 r.

Z uwagi na wdrożenie przepisów karnych niniejszą ustawą w terminie późniejszym nakładanie kar będzie w praktyce dotyczyło naruszeń obowiązków informacyjnych począwszy od 2020 roku.