Jeśli w postępowaniu administracyjnym wyznaczony został pełnomocnik, to liczy się, kiedy on odbierze rozstrzygnięcie. Data odebrania pisma przez jego klienta nie ma żadnego znaczenia przy obliczaniu terminu na złożenie skargi – uznał Naczelny Sąd Administracyjny.
Sprawa dotyczyła postępowania administracyjnego w jednym z ministerstw. Skarżący ustanowił profesjonalnego pełnomocnika. Resort wysłał swoją decyzję zarówno do samego zainteresowanego, jak i do reprezentującego go adwokata. Pierwszy odebrał pismo 1 kwietnia 2019 r., drugi – 10 kwietnia 2019 r.
Decyzja została zaskarżona do sądu administracyjnego. Skargę wniesiono 10 maja 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że przekroczono tym samym ustawowy termin 30 dni na wniesienie skargi. Uznał bowiem, że jego bieg rozpoczął się 1 kwietnia 2019 r., czyli w dniu odebrania decyzji przez skarżącego. Na tej podstawie wydał postanowienie o odrzuceniu skargi.
Naczelny Sąd Administracyjny uwzględnił zażalenie i uchylił wcześniejsze postanowienie. Przywołał art. 40 par. 2 kodeksu postępowania administracyjnego, zgodnie z którym decydujące znaczenie ma moment otrzymania decyzji przez adwokata.
„W razie zaś ustanowienia przez stronę pełnomocnika, stosownie do art. 40 par. 2 k.p.a., pisma doręcza się temu pełnomocnikowi. Regulacja ta ma charakter bezwzględnie obowiązujący, co oznacza z jednej strony, że doręczenie dokonane z pominięciem pełnomocnika obarczone jest wadą procesową, a z drugiej strony, że strona nie może skutecznie zmodyfikować bezwzględnie obowiązującego charakteru regulacji tego przepisu” – napisano w uzasadnieniu postanowienia.
NSA uznał, że data odebrania pisma przez samego skarżącego nie ma tu żadnego znaczenia.
„W razie ustanowienia pełnomocnictwa procesowego, będącego stosunkiem opartym na zaufaniu pomiędzy mocodawcą a pełnomocnikiem, doręczenie dokonane stronie ma charakter wyłącznie informacyjny. Innymi słowy, nie wywiera ono skutku dla przebiegu postępowania administracyjnego, w tym upływu przewidzianych dla dokonania poszczególnych czynności procesowych terminów” – wyjaśnił NSA.

orzecznictwo

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 22 sierpnia 2019 r., sygn. akt I OZ 728/19.