Kontrahent mojej firmy skierował do sądu pozew w postępowaniu uproszczonym na specjalnym druku, a sąd wydał nakaz zapłaty. Chcę wnieść sprzeciw od niego. Czy ja też muszę stosować jakiś formularz? A może wystarczy ogólne pismo?
Kontrahent mojej firmy skierował do sądu pozew w postępowaniu uproszczonym na specjalnym druku, a sąd wydał nakaz zapłaty. Chcę wnieść sprzeciw od niego. Czy ja też muszę stosować jakiś formularz? A może wystarczy ogólne pismo?
Złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty prowadzonego w ramach postępowania uproszczonego wymaga zastosowania urzędowego formularza. W przeciwnym przypadku sąd odrzuci sprzeciw, co pozbawi przedsiębiorcę możliwości merytorycznej obrony jego stanowiska.
Warto przypomnieć istotę postępowania uproszczonego. Postępowanie to może być stosowane tylko w określonych sprawach, gdy chodzi o:
  • roszczenia wynikające z umów, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza dwudziestu tysięcy złotych, a w sprawach o roszczenia wynikające z rękojmi, gwarancji jakości lub z niezgodności rzeczy sprzedanej konsumentowi z umową, jeżeli wartość przedmiotu umowy nie przekracza tej kwoty;
  • zapłatę czynszu najmu lokali mieszkalnych i opłat obciążających najemcę oraz opłat z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej bez względu na wartość przedmiotu sporu.
Na szczególną uwagę zasługują art. 125 par. 2 i art. 5052 kodeksu postępowania cywilnego. Z art. 125 wynika, że jeżeli przepis szczególny tak stanowi, pisma procesowe wnosi się na urzędowych formularzach. Z art. 5052 zaś, że pozew, odpowiedź na pozew, sprzeciw od wyroku zaocznego i pismo zawierające wnioski dowodowe wnoszone w postępowaniu uproszczonym powinny być sporządzone na urzędowych formularzach.
Oznacza to, że zarówno pozew, jak i sprzeciw od nakazu zapłaty muszą być wniesione na specjalnym urzędowym formularzu, o którym mowa w rozporządzeniu ministra sprawiedliwości w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym.
Jeśli przedsiębiorca nie skorzysta z formularza, to sąd wezwie go do poprawienia tego błędu na podstawie art. 1301 k.p.c. Wynika z niego, że jeżeli pismo procesowe, które powinno być wniesione na urzędowym formularzu, nie zostało wniesione na takim formularzu lub nie może otrzymać prawidłowego biegu na skutek niezachowania innych warunków formalnych, to przewodniczący wzywa stronę do jego poprawienia lub uzupełnienia w terminie tygodniowym.
W razie bezskutecznego upływu terminu lub ponownego złożenia pisma dotkniętego brakami przewodniczący zarządza zwrot pisma. Sprzeciw od wyroku zaocznego, zarzuty od nakazu zapłaty oraz sprzeciw od nakazu zapłaty sąd odrzuca.
W zbliżonym stanie faktycznym zajął stanowisko Sąd Okręgowy w Bydgoszczy w postanowieniu z 21 kwietnia 2017 r., sygn. akt VIII Gz 41/17. Pozwany został wezwany do uzupełnienia braków formalnych sprzeciwu od nakazu zapłaty przez złożenie go na urzędowym formularzu wraz z odpisem dla strony przeciwnej w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia sprzeciwu. Pozwany tego nie uczynił, więc sąd rejonowy odrzucił sprzeciw, a sąd okręgowy utrzymał to orzeczenie.
Podstawa prawna
Art. 125 par. 2, art. 1301, art. 5051, art. 5052 ustawy z 23 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1460).
Rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 5 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 723 ze zm.).