Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim uchylił decyzję prezydenta tego miasta o zakazie – planowanego na sobotę – Marszu Równości.
Wskazał, że zaskarżona decyzja – wbrew wymogom art. 14 pkt 2 prawa o zgromadzeniach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 631) – nie zawierała żadnych argumentów na temat ewentualnego zagrożenia dla życia, zdrowia lub mienia w znacznych rozmiarach.
W ocenie sądu prezydent miasta nie dokonał szczegółowej analizy ryzyka. – W demokratycznym państwie prawa wolność należy do podstawowych wartości. Jej zasadniczy atrybut stanowi swoboda publicznego wyrażania poglądów, a także gromadzenia się w tym celu. Stwarza ona obywatelom możliwość uczestniczenia w życiu publicznym, pozwala na realizację innych wolności i praw – czytamy w uzasadnieniu orzeczeń.
To skutek zaskarżenia decyzji prezydenta przez organizatorów marszu, a także rzecznika praw obywatelskich.