Sporządzenie podstawowego testamentu przez notariusza kosztuje 50 zł. Do tej kwoty trzeba doliczyć koszty odpisów, a także VAT. Trzykrotnie więcej trzeba zapłacić notariuszowi za sporządzenie testamentu, w którym spadkodawca zamierza wydziedziczyć wybrane przez niego osoby, czyli pozbawić je prawa do zachowku.

Jest to niewygórowana kwota, zważywszy na to, że notariusz musi zadbać o wszystkie niezbędne elementy dokumentu, a także mieć na uwadze stan świadomości testatora co do znaczenia składanego oświadczenia. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem testamentu u notariusza określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2018 r.
poz. 272).

Opłaty u notariusza

Maksymalna stawka wynagrodzenia notariusza za sporządzenie testamentu notarialnego i inne czynności związane z postępowaniem spadkowym (bez VAT) wynosi:

  • testament – 50 zł,
  • testament zawierający zapis zwykły, polecenie lub pozbawienie uprawnionegoprawa do zachowku – 150 zł,
  • testament zawierający zapis windykacyjny – 200 zł,
  • odwołanie testamentu – 30 zł,
  • sporządzenie testamentu poza kancelarią w porze dziennej (w godz. od 8.00 do 20.00) – dodatkowo 50 zł,
  • sporządzenie testamentu poza kancelarią w porze nocnej oraz w dni wolne od pracy – dodatkowo 100 zł,
  • oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku – 50 zł,
  • sporządzenie protokołu otwarcia i ogłoszenia testamentu – maksymalna stawka 50 zł,
  • sporządzenie zaświadczenia o powołaniu wykonawcy testamentu – 30 zł.

Notariuszowi nie wolno dokonywać czynności notarialnej, jeżeli poweźmie wątpliwość, czy strona ma zdolność do czynności prawnych. Nie chodzi przy tym o zdolność do czynności prawnych w rozumieniu art. 11 k.c., lecz o sytuacje uzasadniające przypuszczenie o zaistnieniu wady oświadczenia woli. Notariusz zatem powinien odmówić dokonania czynności notarialnej nie tylko wówczas, gdy strona czynności jest formalnie ubezwłasnowolniona, lecz także wtedy, gdy zachodzi uzasadniona wątpliwość, czy działa w stanie dostatecznej świadomości.

Darowizny, testamenty, spadki po zmianach przepisów. Sprawdź, kto musi zapłacić podatek od dziedziczonej nieruchomości >>>>

Chodzi o stwierdzenie ułomności i jej stopnia w odniesieniu do osoby biorącej udział w czynności. Ten obowiązek nie oznacza w każdym wypadku konieczności obecności biegłego lekarza, zatem dokonanie czynności bez jego udziału nie podważa aktu (postanowienie SN z 14 czerwca 2012 r., sygn. akt I CSK 564/11).