„W związku z pojawiającymi się w sferze publicznej informacjami dotyczącymi nieformalnych spotkań towarzyskich, jakie cyklicznie odbywają lider największego ugrupowania parlamentarnego, Prezes Rady Ministrów oraz Prezes Trybunału Konstytucyjnego, Stałe Prezydium Forum Współpracy Sędziów pragnie przypomnieć, że zgodnie z art. 195 ust. 3 Konstytucji RP sędziowie Trybunału Konstytucyjnego w okresie zajmowania stanowiska nie mogą należeć do partii politycznej, związku zawodowego ani prowadzić działalności publicznej nie dającej się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów” – czytamy w uchwale FWS.
Sędziowie przypominają, że niezależnie od postanowień Kodeksu Etycznego Sędziego TK (który co prawda został uchwalony 31 sierpnia 2017 r. przez zgromadzenie ogólne sędziów TK, ale do tej pory nie został nigdzie opublikowany) spotkania towarzyskie sędziów TK z prominentnymi politykami są niedopuszczalne na gruncie par. 3a Zbioru Zasad Etyki Zawodowej Sędziów i Asesorów Sądowych.
Regulacja ta stanowi, że „sędzia powinien unikać wszelkiego rodzaju kontaktów osobistych i związków ekonomicznych z osobami fizycznymi, prawnymi i innymi podmiotami, a także unikać podejmowania działań w sferze prywatnej, zawodowej i publicznej, które mogłyby rodzić konflikt interesów i przez to negatywnie wpływać na postrzeganie sędziego jako osoby bezstronnej oraz podważać zaufanie do urzędu sędziego”.
Inicjowanie i utrzymywanie kontaktów towarzyskich z politykami mającymi istotny wpływ na działalność władzy wykonawczej lub ustawodawczej przez jakichkolwiek sędziów Trybunału Konstytucyjnego jest zdaniem sędziów – niedopuszczalne. Szczególnie w odniesieniu do osoby pełniącej funkcję prezesa sądu konstytucyjnego.
„Istnienie takich nieformalnych kontaktów wywołuje uzasadnione wątpliwości co do bezstronności danego sędziego, podważa autorytet Trybunału oraz jego zdolność do wypełniania przypisanej mu konstytucyjnej roli” – konkludują sędziowie.