Będą zmiany w prawie własności przemysłowej. Rząd przyjął we wtorek projekt kolejnej nowelizacji.
W styczniu Sejm uchwalił ustawę zmieniającą prawo własności przemysłowej (PWP), której głównym celem było zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 501). Projekt kolejnej noweli, przyjętej właśnie przez rząd, kładzie większy nacisk na wynalazki.
„Proponowana nowelizacja przede wszystkim realizuje postulaty zawarte w Białej Księdze Innowacji z obszaru własności przemysłowej i zbliża polskie prawo do regulacji zawartych w Konwencji o patencie europejskim oraz Układzie o współpracy patentowej. Przyjęte rozwiązania odpowiadają także na oczekiwania przedsiębiorców” – napisano w komunikacie po wtorkowym posiedzeniu Rady Ministrów.
Jedną ze zmian jest doprecyzowanie pojęcia wynalazku. Jednym z nowych elementów opisu wynalazku będzie wskazanie problemu technicznego, który ma rozwiązywać. Nowela ma usprawnić postępowania przez Urzędem Patentowym RP, w tym rozstrzyganie sporów o unieważnienie czy wygaśnięcie patentu. Przewiduje również poszukiwania międzynarodowe, które umożliwi zgłaszającemu wynalazek uzyskanie bardziej szczegółowych informacji dotyczących stanu techniki.
„Oznacza to, że będzie on mógł się dowiedzieć, jaki jest aktualny stan wiedzy w obszarze, jaki go interesuje i czy może dokonać zgłoszenia swojego wynalazku jako rzeczywiście innowacyjnego na arenie międzynarodowej. Rozwiązanie to pozwoli zgłaszającemu na szybsze podjęcie decyzji o wystąpieniu o międzynarodową ochronę na zgłaszany wynalazek” – wyjaśnia w uzasadnieniu projektu Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, które jest autorem projektu.
Przewidziano również ułatwienia dla start-upów i początkujących małych oraz średnich firm. Będą one mogły składać wnioski o zwolnienie z opłat na wzory przemysłowe i znaki towarowe w ciągu trzech lat od rozpoczęcia swej działalności. Pełnomocnikami w sprawach dotyczących wzorów przemysłowych i oznaczeń geograficznych będą mogli być, oprócz rzeczników patentowych, także adwokaci i radcowie prawni, co ma zwiększyć dostępność pomocy prawnej.
Etap legislacyjny
Projekt przyjęty przez Radę Ministrów