Czy pracownik samorządowy, który został zatrzymany za jazdę samochodem pod wpływem alkoholu, powinien o tym poinformować przełożonego?
ikona lupy />
Bartosz Bator adwokat / DGP
Zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1260 ze zm.) pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na stanowisku urzędniczym może być osoba, która cieszy się nieposzlakowaną opinią. Osoba, która została złapana na gorącym uczynku za jazdę pod wpływem alkoholu, nie spełnia tego warunku, nawet jeśli nie została skazana, ale wszystko wskazuje na to, że była pijana. A co z osobami już pracującym w urzędzie? Do obowiązków pracownika samorządowego należy między innymi zachowanie się z godnością w miejscu pracy ale i poza nim. Prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu jest rażącym naruszeniem tego obowiązku.
Stosunek pracy pracownika samorządowego choćby tymczasowo aresztowanego ulega zawieszeniu z mocy prawa. W okresie zawieszenia pracownik samorządowy otrzymuje wynagrodzenie w wysokości połowy wynagrodzenia przysługującego mu do dnia tymczasowego aresztowania. W przypadku umorzenia postępowania karnego albo wydania wyroku uniewinniającego pracownikowi samorządowemu należy wypłacić pozostałą część wynagrodzenia. Nie dotyczy to warunkowego umorzenia postępowania karnego.
W przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe pracownika samorządowego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę na stanowisku urzędniczym pracodawca rozwiązuje z nim umowę o pracę za wypowiedzeniem najpóźniej po upływie miesiąca od dnia, w którym uzyskał informację o fakcie prawomocnego skazania. Bez wątpienia prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu jest przestępstwem umyślnym ściganym z oskarżenia publicznego. Dlatego gdy dojdzie do prawomocnego skazania, urzędnik musi stracić pracę.
Choć ustawa przewiduje konsekwencje wobec pracownika tymczasowo aresztowanego albo prawomocnie skazanego, nie nakłada na niego żadnych innych obowiązków. Nie mówi nic o tym, że w przypadku przyłapania pracownika samorządowego na gorącym uczynku w trakcie popełniania przestępstwa ma on obowiązek poinformować o tym pracodawcę czy przełożonego. Sytuacja się zmienia dopiero wtedy, gdy zostanie tymczasowo aresztowany albo prawomocnie skazany.
Bartosz Bator adwokat