Fakt, że Polska wycofała się z niezgodnych z prawem unijnym zmian dotyczących sędziów, nie oznacza, że w sprawie nie zapadnie wyrok. Rzecznik generalny TSUE Ewgeni Tanczew w swej opinii wskazuje, że orzeczenie sędziów będzie istotne dla całej wspólnoty. Mówiąc wprost: trybunał pokaże wszystkim na przykładzie Polski, czego robić nie wolno.
Sprawa dotyczy nowelizacji prawa o ustroju sądów powszechnych z lipca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1452). Rodzimy ustawodawca postanowił pozbyć się części sędziów poprzez obniżenie wieku przejścia w stan spoczynku z 67 lat do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Postanowił również, że decyzję o przedłużeniu możliwości orzekania po osiągnięciu granicznego wieku będzie podejmował minister sprawiedliwości. Ustawa została uznana przez Komisję Europejską za dyskryminującą ze względu na płeć oraz zmierzającą do ograniczenia niezawisłości sędziowskiej. KE wniosła więc skargę do trybunału. Polska w kwietniu 2018 r. wycofała się z przyjętych zmian. Powstała więc wątpliwość: czy w ogóle należy wydawać orzeczenie?
Zdaniem rzecznika generalnego, który służy radą sędziom – tak. „Wyrok ten (...) przyczyni się do dalszego rozwinięcia pojęcia przestrzegania praworządności w systemie prawnym Unii i dostarczy wskazówek co do wymogów niezbędnych do jej ochrony” – pisze w opinii Tanczew.
Polscy politycy, gdy komisja zapowiedziała po wycofaniu się przez Polskę z zaskarżonych zmian, że nie wycofa skargi, przekonywali, że to złośliwość. W rzeczywistości jednak to nieznajomość prawa unijnego po polskiej stronie. Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem luksemburskim „zaistnienie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w rozumieniu art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu UE należy oceniać w odniesieniu do sytuacji, jaka istniała (...) w chwili upływu terminu wyznaczonego w uzasadnionej opinii”. W tej sprawie termin ten upłynął 12 października 2017 r. Wtedy jeszcze minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro przekonywał, że na pewno polski ustawodawca się z przyjętych zmian nie wycofa.

orzecznictwo

Opinia rzecznika generalnego TSUE z 20 czerwca 2019 r., sprawa C-192/18 www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia