To już ostatnia część komentarza do ustawy uwłaszczeniowej, którą analizujemy od stycznia tego roku. Zajmujemy się w niej przepisami przejściowymi. Najważniejszy z nich dotyczy terminu, do którego wnosi się opłatę przekształceniową za 2019 r. Zgodnie z ust. 1 art. 20 ustawy uwłaszczeniowej jest to 29 lutego 2020 r. To wyjątek od zasady, że opłatę tę uiszcza się corocznie do 31 marca danego roku. Z czego wynika odstępstwo?
Otóż ustawodawca dał czas urzędnikom na wysłanie zaświadczeń wszystkim beneficjentom. Bez tego dokumentu nie wiadomo bowiem, czy faktycznie doszło do przekształcenia. Istotny jest też ust. 2 tego artykułu, który wskazuje, że jeżeli zaświadczenie potwierdzające przekształcenie zostało doręczone po 31 grudnia 2019 r., to o zamiarze wniesienia opłaty jednorazowej w 2020 r. beneficjenci muszą poinformować urząd do 1 lutego 2020 r.
Uwaga! Komentarz, który oddajemy dziś w Państwa ręce, jest nietypowy. Korzystając z okazji, że jest to ostatnia jego część, postanowiliśmy omówić w nim najświeższe zmiany do ustawy, przyjęte dopiero co przez parlament w ramach nowelizacji ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw (dalej: u.z.k.z.n.). Przeszła ona już całą procedurę legislacyjną i w dniu, w którym zamykaliśmy numer, czekała na podpis prezydenta, a gdy to nastąpi, pozostanie już tylko opublikowanie w Dzienniku Ustaw. Zmiany dotyczące przekształcenia mają zacząć obowiązywać następnego dnia po ogłoszeniu, lecz z mocą od 1 stycznia 2019 r., czyli od czasu, gdy proces powszechnego uwłaszczenia gruntów się rozpoczął.
Nowe przepisy umożliwiają m.in. przekształcenie gruntów zabudowanych budynkami na cele mieszkaniowe, na których położone są także inne budynki, np. małe obiekty handlowe albo garaże. Do tej pory było to niemożliwe. Ale jest jeden warunek – łączna powierzchnia tych zabudowań nie może przekraczać 30 proc. całości tego terenu. Gdy granica zostanie przekroczona, konieczne stanie się wydzielenie ich powierzchni i założenie księgi wieczystej dla nieruchomości podlegającej przekształceniu albo wyłączenie z księgi wieczystej działki gruntu zabudowanego innymi budynkami.
Nowością jest też to, że wniosek o księgę wieczystą lub wyłączenie działki będą mogli złożyć użytkownik wieczysty, zarząd spółdzielni mieszkaniowej, zarząd wspólnoty mieszkaniowej lub zarządca, któremu powierzono zarząd nieruchomością wspólną.