Za bezprawne umieszczenie przyczepy z reklamą przy drodze może zapłacić nie tylko właściciel przyczepy, ale także osoba, której przyczepę na reklamę użyczono – wynika z wyroku WSA w Poznaniu.

Wyrok ma znaczenie również przy ocenie spraw, dotyczących ustawiania reklam na zaparkowanych przy ulicy rowerach czy samochodach.

Miasto przeprowadziło kontrolę, w trakcie której stwierdzono zajęcie pasa drogowego pod reklamę, bez wymaganego zezwolenia. Przy okazji oględzin wykonano dokładne pomiary banera urządzeniem laserowym i wskazano jego rozmiar oraz obszar zajęcia pasa. Następnie zawiadomiono winnego - zajęcia pasa drogowego, bez zezwolenia - o wymierzeniu kary administracyjnej.

Strona postępowania odwołała się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Zarzuciła organowi naruszenie przepisów 77 k.p.a. oraz ustawy o drogach publicznych.

Jej zdaniem doszło do błędnego uznania, że ciążył na niej obowiązek uiszczenia kary administracyjnej za zajęcie pasa drogowego, w danym okresie czasu i stwierdzenia, że działanie oznaczało umieszczenie w pasie drogowym reklamy.

Strona odwołująca się wskazała również na naruszenie przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, poprzez błędne uznanie, że odwołujący był właścicielem urządzenia reklamowego.

SKO utrzymało w mocy decyzję miasta. Wyjaśniło, że konsekwencją zajęcia nośnika reklamowego w pasie drogowym bez zezwolenia jest nałożenie kary pieniężnej. Reklama była umieszczona na lawecie- przyczepie samochodowej. Kolegium zaznaczyło, że metoda ekspozycji reklamy nie ma żadnego znaczenia w sprawie. Ważne jest to, że umieszczono ją na osobnym urządzeniu - przyczepie samochodowej i zrobiono to w taki sposób, aby była widoczna dla użytkowników drogi.

SKO podkreśliło, że sposób w jaki została umieszczona informacja z nazwą firmy, adresem mailowym, cenami produktów, adresem miejsca sprzedaży - przesądza o pojmowaniu reklamy w rozumieniu przepisów ustawy o drogach publicznych.

Sprawa trafiła na wokandę WSA w Poznaniu. W skardze zaznaczono, że organ nie ustalił, kto jest właścicielem przyczepy samochodowej. Podkreślono również, że nie sposób uznać, że skarżący jest osobą zajmującą pas drogowy a - nie właściciel przyczepy na której reklamę umieszczono. Strona nie miała żadnego wpływu na jej umiejscowienie.

21 maja br. sąd uchylił obie decyzje w sprawie, bo organy niedostatecznie zebrały i rozpatrzyły materiał dowodowy. WSA przypomniał, że w orzecznictwie sądowoadminsiatrcyjnym wielokrotnie rozpoznawano sprawy umieszczenia w pasie drogowym bez zezwolenia zarządcy drogi reklamy na przyczepach samochodowych. Przyjęto, że jak reklama jest umieszczona na takiej przyczepie, t co do zasady, karę nakłada się na właściciela przyczepy.

Zdaniem WSA - nie jest jednak wykluczona sytuacja, w której przyczepa zajmująca pas drogowy bez zezwolenia pozostaje we władaniu innej aniżeli właściciel osoby na podstawie określonych uzgodnień stosunku prawnego, w tym umowy cywilnoprawnej. Wówczas nie można wykluczyć, że podmiotem zobowiązanym do zapłaty kary pieniężnej powinna być osoba władająca przyczepą.

Zatem w okolicznościach niniejszej sprawy należy dokonać szczegółowej jej analizy bowiem należy ustalić czy strona była związany umową z właścicielem przyczepy, czy sama weszła w jej posiadanie, jaka była treść stosunku prawnego łączącego stronę z osobą, której reklamę zlecał. Tak więc należy ustalić kto faktycznie dokonał zajęcia pasa drogowego.

Wyrok WSA w Poznaniu, sygn. III SA/Po 799/18