Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

"Najważniejsze zmiany:

- wyznaczono organy odpowiedzialne za egzekwowanie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/302 w sprawie nieuzasadnionego blokowania geograficznego oraz innych form dyskryminacji klientów ze względu na przynależność państwową, miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności na rynku wewnętrznym.

- przepisy unijnego rozporządzenia mają zapobiegać dyskryminowaniu konsumentów pragnących kupić produkty lub usługi w innym kraju Unii Europejskiej - osobiście lub przez internet (chodzi o blokowanie geograficzne, czyli tzw. geoblokowanie). Spod przepisów rozporządzenia wyłączone będą usługi transportowe, finansowe i audiowizualne" - czytamy w komunikacie.Celem rozporządzenia jest zapewnienie konsumentom - niezależnie od ich przynależności państwowej lub miejsca zamieszkania bądź prowadzenia działalności w Unii Europejskiej - lepszego dostępu do towarów i usług na jednolitym rynku. Środkiem do realizacji tego celu jest zapobieganie bezpośredniej i pośredniej dyskryminacji w transgranicznym handlu elektronicznym (przy dokonywaniu zakupów online) oraz podczas podróży do innych państw członkowskich w celu nabycia towarów lub skorzystania z usług. Projekt ustawy służy stosowaniu przepisów rozporządzenia przez wyznaczenie organów właściwych do egzekwowania jego przepisów."Zgodnie z projektem, w relacjach przedsiębiorca-konsument organem odpowiedzialnym za egzekwowanie przepisów rozporządzenia w sprawach naruszeń zbiorowych interesów konsumentów będzie prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W relacji przedsiębiorca-przedsiębiorca, prezes UOKiK będzie organem odpowiedzialnym w przypadku, gdy geoblokowanie stanowić będzie praktykę ograniczającą konkurencję" - czytamy dalej.Z kolei w odniesieniu do geoblokowania, niebędącego praktykami ograniczającymi konkurencję (w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów lub prawa UE) bądź niestanowiącego naruszenia zbiorowych interesów konsumentów, właściwe - w przypadku wniesienia powództwa odszkodowawczego lub o zobowiązanie do złożenia określonego oświadczenia woli będą - sądy powszechne.Zgodnie z projektem, organem odpowiedzialnym za udzielanie konsumentowi praktycznej pomocy w przypadku sporu z przedsiębiorcą będzie Punkt Kontaktowy ds. ADR/ODR (podmiot ds. pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich) przy prezesie UOKiK. Zadaniem tego punktu będzie w szczególności udzielanie konsumentom informacji o organach odpowiedzialnych za właściwe i skuteczne egzekwowanie przepisów rozporządzenia, a także informowanie o prawach konsumenta i przepisach wskazujących środki stosowane w przypadku naruszenia przepisów rozporządzenia.W projekcie umożliwiono także prezesowi UOKiK bardziej elastyczne, w stosunku do stanu obecnego, kształtowanie struktury wewnętrznej UOKiK, w szczególności w odniesieniu do jednostek terenowych, tj. delegatur. Założono uregulowanie zadań delegatur UOKiK - będą one wskazane w statucie Urzędu, wydawanym w zarządzeniu prezesa Rady Ministrów.Projekt wprowadza też zmiany w składzie Krajowej Rady Rzeczników Konsumentów. Obecnie w jej skład wchodzi 9 rzeczników. Po zmianach w skład Rady wejdzie 16 rzeczników konsumentów - po jednym z każdego województwa."Zapewniono prezesowi UOKiK dostęp do tajemnicy skarbowej w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi, a także do tajemnicy bankowej w przypadku drugiej z wymienionych ustaw" - czytamy dalej.Kolejnym założeniem jest wymiana informacji z Komisją Nadzoru Finansowego."Prezes UOKiK będzie mógł przekazywać przewodniczącemu Komisji Nadzoru Finansowego informacje o prowadzonych postępowaniach. Umożliwi to wykorzystanie przez KNF, informacji zebranych w postępowaniach prowadzonych przez prezesa UOKiK, na potrzeby prowadzonych postępowań" - wyjaśniono.Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem części regulacji, które zaczną obowiązywać w innych terminach.