Izba Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego skierowała do Trybunału Konstytucyjnego pytania w sprawie konstytucyjności przepisów dopuszczających wnioski o wyłączanie sędziów wyłonionych w postępowaniach przed nową KRS - poinformował we wtorek zespół prasowy SN.

Ponadto pytanie do TK dotyczy także kwestii, czy obwieszczenie Prezydenta RP o wolnych stanowiskach sędziego w SN stanowi akt niewymagający dla swojej ważności kontrasygnaty premiera, a także podstaw rozstrzygania przez SN o statusie sędziowskim osoby powołanej do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego, w tym sędziego SN.

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych podjęła decyzję o skierowaniu pytań do TK w piątek. Rozpatrywała wówczas odwołanie od uchwały Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie z lata zeszłego roku odwołującej mec. Sławomira Zdunka z funkcji przewodniczącego zespołu wizytatorów ORA. ORA podjęła taką uchwałę, gdyż - jak uzasadniono - kandydując wówczas na sędziego Sądu Najwyższego adwokat legitymizował "szereg niekonstytucyjnych zmian w sądownictwie". Zdunek był wtedy kandydatem do SN, do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, nie został wybrany.

Skarga ministra sprawiedliwości na tę uchwałę ORA odwołującą z funkcji mec. Zdunka trafiła do Izby Kontroli Nadzwyczajnej SN. Dziekan warszawskiej ORA wniósł zaś o wyłączenie od rozpoznawania tej sprawy wszystkich sędziów tej Izby wskazując na "wątpliwości konstytucyjne co do skuteczności powołania" tych sędziów oraz na ryzyko braku obiektywizmu, gdyż sprawę rozpoznaje Izba, do której kandydował mec. Zdunek.

Izba Kontroli Nadzwyczajnej rozpoznając 17 maja skargę na uchwałę ORA w składzie trzech sędziów - Mirosława Sadowskiego, Tomasza Demendeckiego i Marka Dobrowolskiego - zdecydowała o przedstawieniu TK pytania prawnego odnoszącego się do konstytucyjności zapisów Kodeksu postepowania cywilnego oraz ustawy o SN.

Chodzi m.in. o przepis Kpc mówiący, że "sąd wyłącza sędziego na jego żądanie lub na wniosek strony, jeżeli istnieje okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności sędziego w danej sprawie", w zakresie dopuszczalności wniosku o wyłączenie sędziego powołanego przez Prezydenta RP spośród kandydatów wskazanych przez nową Krajową Radę Sądownictwa.

Zapytano także o przepis ustawy o SN mówiący, że Prezydent RP, po zasięgnięciu opinii I prezesa SN, obwieszcza w Monitorze Polskim liczbę wolnych stanowisk sędziego przewidzianych do objęcia w poszczególnych izbach SN w kontekście braku kontrasygnaty premiera dla takiego obwieszczenia.

"Na razie nie ma pisemnego uzasadnienia tego pytania, gdy zostanie ono sporządzone, zostanie przesłane do TK" - powiedział we wtorek PAP Krzysztof Michałowski z zespołu prasowego SN.

O skierowaniu tych pytań do TK jako pierwszy podał portal wpolityce.pl.

We wtorek Izba Cywilna SN rozpatruje zaś zagadnienie prawne dotyczącego tego, czy postanowienie Izby Kontroli Nadzwyczajnej SN o odrzuceniu odwołania krakowskiego sędziego Waldemara Żurka od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa, jest ważne i obowiązujące. Pytanie w Izbie Cywilnej wyniknęło na kanwie wniosku sędziego Żurka o wyłączenie wszystkich sędziów Izby Kontroli Nadzwyczajnej SN od rozpoznawania jego odwołania od uchwały KRS. Decyzja Izby Cywilnej ma zapaść najwcześniej około godz. 15.