Od 4 maja br. obowiązuje pakiet zmian dostosowujący polskie przepisy do wymagań unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO. Zawiera go uchwalona 21 lutego 2019 r. ustawa, która zmienia 162 akty prawne. I tak np. w ustawie o prawach konsumenta wprowadzono ułatwienia dla mikroprzedsiębiorców w zakresie wykonywania obowiązków informacyjnych wynikających z RODO.

Przedsiębiorca zanim podpisze z konsumentem umowę ma szereg obowiązków informacyjnych, wskazanych w ustawie z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. To między innymi informacje o głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem; swoich danych identyfikujących, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym został zarejestrowany.

Uwaga! Od maja kolejne zmiany w RODO – sprawdź jak przygotować się do kontroli przestrzegania przepisów >>

Zgodnie z ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i nowo dodanym art. 4a ustawy o prawach konsumenta,

mikroprzedsiębiorca może wykonać teraz obowiązki informacyjne wynikające z RODO (nałożone przepisami art. 13 rozporządzenia UE 2016/679) poprzez:

  • wywieszenie stosownych informacji w widocznym miejscu w lokalu przedsiębiorstwa lub
  • udostępnienie stosownych informacji na swojej stronie internetowej.

Firma może w ten sposób wypełnić swoje obowiązki informacyjne zarówno w zakresie umów zawieranych w lokalu przedsiębiorstwa (zakładzie usługowym czy sklepie), jak i w przypadku umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość.

Więcej na ten temat przeczytasz i o innych zmianach przeczytasz w książce:

RODO 2019. Plusy i minusy zmian od 4 maja>>>

Jest jednak obostrzenie. Mikroprzedsiębiorca nie może skorzystać z tego uproszczenia, jeżeli:

- osoba, której dane dotyczą, nie ma możliwości zapoznania się z tymi informacjami;

- przetwarza dane wrażliwe (są to dane wskazane w art. 9 rozporządzenia UE 2016/679, czyli dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz dane genetyczne, dane biometryczne, w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej);

- udostępnia dane wrażliwe innym administratorom, z wyjątkiem przypadku, w którym:

osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na udostępnienie swoich danych albo udostępnienie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku ciążącego
na administratorze.

Założeniem zmian ma zmniejszyć obciążenia mikroprzedsiębiorców. Zasadniczo obowiązki wynikające z RODO obciążają wszystkich przedsiębiorców, bez względu na ich wielkość, możliwości organizacyjne, doświadczenie czy zakres przetwarzanych danych.

Czytaj też:

RODO Jak przygotować się do kontroli>>>

Dzięki takim rozwiązaniom najmniejsi przedsiębiorcy (mikroprzedsiębiorcy, którzy – co do zasady – nie udostępniają przetwarzanych przez siebie danych innym administratorom) zyskali możliwość wypełnienia części ciążących
na nich na podstawie art. 13 RODO obowiązków informacyjnych w opisany
sposób.

Przykładem rozwiązania dla fryzjera będzie wywieszka w lokalu, w widocznym miejscu. W tej sytuacji przyjmuje się domniemanie, że każdy klient takiego zakładu, podając fryzjerowi swoje imię, nazwisko oraz numer telefonu, ma świadomość celu i zakresu przetwarzania swoich danych przez tego mikroprzedsiębiorcę.

WAŻNE. Mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:
1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczających równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów

Możliwość skorzystania przez mikroprzedsiębiorców z ułatwień nie wyczerpuje środków, które będą oni mogli podjąć w celu pozostania w zgodzie z RODO. Specyfika konkretnych branż może bowiem wymagać podejmowania przez przedsiębiorców technicznie innych sposobów dotarcia do odbiorcy.