Prowadzę działalność gastronomiczną w centrum miasta. Niedawno otrzymałem pismo z sądu o sprawie karnej z powodu zaparkowania samochodu dostawczego w sposób utrudniający wyjazd z sąsiedniej posesji. Czy mogę być za to ukarany?

W art. 49 ust. 2 pkt 1 ustawy – Prawo o ruchu drogowym (dalej: p.r.d.) ustawodawca postanowił jednoznacznie, że zabrania się postoju w miejscu utrudniającym wjazd lub wyjazd (w szczególności do i z bramy, garażu, parkingu lub wnęki postojowej). Przez postój pojazdu według definicji zawartej w art. 2 pkt 30 p.r.d. rozumieć należy „unieruchomienie pojazdu nie wynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego, trwające dłużej niż 1 minutę”. W wyroku Sądu Okręgowego w Sieradzu z 21 czerwca 2017 r. (sygn. akt II Ka 105/17) zaakcentowano m.in., że: „Niewątpliwie przepis zabraniający postoju w miejscu utrudniającym wjazd lub wyjazd, (...) – art. 49 ust. 2 pkt 1 p.r.d. – ma także na celu zapewnienie bezpieczeństwa. (…). Ponadto zastawienie wjazdu na posesję może utrudnić przykładowo dojazd karetki pogotowia, co też niewątpliwie miałoby wpływ na bezpieczeństwo osób”.

Wspomniany czyn penalizowany jest w art. 97 kodeksu wykroczeń (dalej: k.w.). Zgodnie z nim uczestnik ruchu lub inna osoba znajdująca się na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, a także właściciel lub posiadacz pojazdu, który wykracza przeciwko innym przepisom p.r.d. lub przepisom wydanym na jego podstawie, podlega karze grzywny do 3000 zł albo karze nagany. W zbliżonym do opisywanego przez czytelnika stanie faktycznym orzekał Sąd Rejonowy w Płocku w wyroku z 20 lutego 2018 r. (sygn. akt II W 1253/17) i finalnie wymierzył kierowcy grzywnę 200 zł.

W kontekście wymiaru kary znaczenie będzie miał art. 33 k.w. Ustawodawca postanowił tam, że organ orzekający wymierza karę według swojego uznania, w granicach przewidzianych przez ustawę za dane wykroczenie, oceniając stopień społecznej szkodliwości czynu i biorąc pod uwagę cele kary w zakresie społecznego oddziaływania oraz cele zapobiegawcze i wychowawcze, które ma ona osiągnąć w stosunku do ukaranego. Zatem mimo że przedsiębiorca może zostać uznany winnym, to kwestią otwartą pozostaje wymiar kary. Sąd może nałożyć grzywnę, ale i karę nagany.

Podstawa prawna

Art. 2 pkt 30, art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1990 ze zm.).

Art. 33 i 97 ustawy z 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 618 ze zm.).