Pod koniec kwietnia ruszy pierwszy elektroniczny sąd arbitrażowy przy Stowarzyszeniu Notariuszy RP, który będzie korzystał z Profilu Zaufanego, by ułatwić i przyspieszyć identyfikację użytkowników. Według zapowiedzi wydanie wyroku potrwa trzy tygodnie.

Profil Zaufany (PZ) to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można potwierdzać swoją tożsamość w serwisach administracji publicznej i składać podpis zaufany, czyli podpis elektroniczny do podpisywania pism, podań i wniosków składanych do podmiotów publicznych. Profil Zaufany potwierdza tożsamość obywatela, podobnie jak kwalifikowany podpis elektroniczny, skutecznie zastępuje w kontaktach z podmiotami publicznymi podpis własnoręczny.

Jak poinformowało Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczpospolitej Polskiej, dzięki umowie podpisanej z Ministerstwem Cyfryzacji, Pierwszy Elektroniczny Sąd Polubowny „Ultima Ratio” będzie korzystać z Profilu Zaufanego, podpisu kwalifikowanego oraz e-dowodów tożsamości. Ma to ułatwić identyfikację tożsamości użytkowników, którzy będą występować przed sądem w charakterze stron. Według zapowiedzi, wyroki będą wydawane w ciągu trzech tygodni.

„Zdecydowaliśmy się udostępnić Stowarzyszeniu Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej możliwość podłączenia Pierwszego Elektronicznego Sądu Polubownego +Ultima Ratio+ do Węzła Krajowego i wykorzystania środków identyfikacji, w tym Profilu Zaufanego, wspierając w ten sposób pozasądowe metody rozwiązywania sporów” - powiedziała cytowana w informacji prasowej Anna Weber, zastępca dyrektora Departamentu Systemów Państwowych z Ministerstwa Cyfryzacji. Projekt Węzła Krajowego ma upowszechnić i ułatwić korzystanie z usług elektronicznych w Polsce, co będzie tożsame z powstaniem jednego uniwersalnego loginu i bezpiecznego zestawu haseł. W tej chwili dzięki Profilowi Zaufanemu można korzystać z usług oferowanych przez administrację.

Internetowy sąd "Ultima Ratio" będzie rozstrzygał spory gospodarcze między przedsiębiorcami. Jego arbitrami będą notariusze ze Stowarzyszenia Notariuszy RP. Stowarzyszenie Notariuszy RP sprawuje kompleksowy nadzór nad procesem orzeczniczym. Jest także odpowiedzialne za proces szkolenia arbitrów oraz za zapewnienie panelu eksperckiego do rozpoznawania spraw o szczególnie zawiłym charakterze. Korporacja notarialna liczy ponad 4000 czynnych zawodowo notariuszy.

Według Anny Dańko-Roesler ze Stowarzyszenia, dzięki porozumieniu z Ministerstwem Cyfryzacji arbitrzy rozpoznający sprawy gospodarcze będą mieć możliwość upewnienia się, że zarejestrowany w systemie użytkownik jest rzeczywiście istniejącą osobą fizyczną, za którą się podaje. "Jestem pewna, że korzystanie ze środków identyfikacji Węzła Krajowego, w tym Profilu Zaufanego ułatwi i przyśpieszy przebieg spraw rozpatrywanych przez +Ultima Ratio+” - oceniła.

Arbitraż polega na rozstrzygnięciu sporu bez udziału sądu powszechnego. Rolę sędziego pełni wybrany przez strony arbiter, zazwyczaj specjalista z dziedziny związanej ze sporną kwestią.