Sejmowe komisje infrastruktury oraz samorządu terytorialnego i polityki regionalnej opowiedziały się podczas wspólnego środowego posiedzenia za poprawkami do noweli ustawy o gospodarce nieruchomościami, która zmienia zasady zwrotu wywłaszczonych nieruchomości.

Podczas komisji nikt z posłów nie był przeciwny zaproponowanym przez Senat trzem poprawkom.

Pierwsza z poprawek Senatu skraca z trzech lat do roku termin na wystąpienie z wnioskiem o zwrot nieruchomości, których dotyczy nowela.

Posłowie poparli też poprawkę dotyczącą możliwości złożenia żądania zwrotu wywłaszczonej nieruchomości przez poprzedniego właściciela albo jego spadkobiercę. Chodzi na przykład o sytuację, kiedy ze względu na brak zgody wszystkich uprawnionych żądanie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości nie zostało zgłoszone w terminie albo nie zostało uwzględnione.

Uznanie posłów uzyskała także poprawka senacka, która usuwa zbędny fragment jednego z przepisów.

Nowelizacja przepisów została przygotowana przez rząd. Umożliwia każdemu poprzedniemu właścicielowi lub jego spadkobiercy zwrot wywłaszczonej nieruchomości (dochodzenie zwrotu udziału w wywłaszczonej nieruchomości albo udziału w jej części) – niezależnie od tego, czy wniosek o zwrot złożyli pozostali, poprzedni współwłaściciele lub ich spadkobiercy.

Ustalono 20-letni okres, w którym możliwe będzie dochodzenie zwrotu nieruchomości, liczony od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna. Oznacza to, że prawo do zwrotu nieruchomości przedawni się po 20 latach.

Zgodnie z ustawą, uprawnienie do zwrotu nieruchomości wygaśnie, jeżeli w tym terminie nie zostanie złożony odpowiedni wniosek. Oznacza to ograniczenie w czasie możliwości dochodzenia zwrotu wywłaszczonych nieruchomości. Wygaśnięcie uprawnienia do zwrotu nieruchomości powinno zamknąć okres niepewności co do sytuacji prawnej zainteresowanych stron, a także stworzyć możliwość wykorzystania nieruchomości wywłaszczonej, lecz zbędnej, na cel publiczny określony w decyzji o wywłaszczeniu na inne cele (np. budownictwo mieszkaniowe).

Zaproponowane rozwiązanie spowoduje ograniczenie liczby wniosków o zwrot wywłaszczonych nieruchomości przejętych lub nabytych dawniej niż przed 20 laty. Rozwiązanie to wychodzi naprzeciw oczekiwaniom jednostek samorządu terytorialnego i organizacji zrzeszających lokatorów.

Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami uwzględnia treść wyroków Trybunału Konstytucyjnego z 14 lipca 2015 r. i 12 grudnia 2017 r.