Rzecznik Praw Obywatelskich zgłosił udział w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym ws. przepisów ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i wniósł o umorzenie postępowania. Pismo zostało skierowane do TK w piątek.

W przypadku gdyby Trybunał nie podjął decyzji o umorzeniu postępowania Rzecznik wniósł o rozpoznanie sprawy na rozprawie przez pełen skład sędziowski.

Chodzi o postępowanie przed TK zainicjowane wnioskami o zbadanie konstytucyjności przepisów ustawy o KRS, które złożyły: grupa senatorów i sama KRS. Trybunał ma w tej sprawie zbadać konstytucyjność norm dotyczących sposobu wybierania sędziów w skład Rady oraz odwoływania się od uchwał Rady zwierających wnioski o powołanie sędziów.

Wyrok w tej sprawie miał zostać ogłoszony 14 marca po rozpoznaniu wniosków przez pięcioosobowy skład orzekający w trybie niejawnym. Jednak prezes TK Julia Przyłębska odroczyła ogłoszenie orzeczenia do 25 marca.

Reklama

Pismo Rzecznika z wnioskiem o przystąpienie do postępowania zostało skierowane do Trybunału w piątek. We wniosku Rzecznik stwierdził, że wydanie przez TK wyroku w tej sprawie jest niedopuszczalne, ponieważ dochodzi do "oczywistej sytuacji nadużycia praw procesowych".

"Wniosek Krajowej Rady Sądownictwa jest dokładnie wnioskiem złożonym dla pozoru i stanowi nadużycie praw procesowych. Krajowa Rada Sądownictwa nie chciała dowodzić niezgodności z Konstytucją zakwestionowanych przepisów ustawy o KRS i k.p.c., lecz doprowadzić do sytuacji, w której przepisy zostaną uznane za zgodne z Konstytucją" - zaznaczył RPO.

Rzecznik wystąpił również o wyłączenie ze sprawy sędziego Justyna Piskorskiego. Zdaniem RPO sędzia ten jest osobą nieuprawnioną do rozpoznania sprawy w Trybunale. Według Rzecznika, udział Piskorskiego w postępowaniu doprowadzi do nieważności tego postępowania.

Rzecznik w piśmie do Trybunału złożył też wniosek o uznanie za niekonstytucyjne przepisów przewidujących wybór 15 członków KRS-sędziów przez Sejm. Z kolei zaskarżone przepisy umożliwiające kandydatom na sędziów w sądach powszechnych, administracyjnych i wojskowych odwoływanie się od uchwał KRS z wnioskami o powołanie sędziów RPO są w jego ocenie konstytucyjne.