Umowę sprzedaży samochodu warto zawrzeć w formie pisemnej, w której dokładnie oznacza się sprzedającego i kupującego oraz przedmiot transakcji. Jeżeli auto ma wadę (fizyczną lub prawną) sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego na zasadzie rękojmi.

Umowa sprzedaży samochodu to wedle przepisów prawa nic innego jak typowa umowa sprzedaży, która jest uregulowana szeregiem obowiązków po stronie zarówno sprzedającego, jak i kupującego. Zgodnie z artykułem 535 Kodeksu cywilnego (skrót: kc) przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. Ponadto zgodnie z artykułem 546 kc sprzedawca obowiązany jest przed zawarciem umowy udzielić kupującemu potrzebnych wyjaśnień o stosunkach prawnych i faktycznych dotyczących rzeczy.

Obowiązkiem sprzedającego jest też wydanie kupującemu posiadanych dokumentów, które dotyczą samochodu (czy też innego pojazdu, maszyny). Jeżeli treść takiego dokumentu dotyczy także innych rzeczy (np. także innego auta, pojazdu), sprzedawca obowiązany jest wydać uwierzytelniony wyciąg z dokumentu. Ponadto, jeżeli jest to potrzebne do należytego korzystania z rzeczy zgodnie z jej przeznaczeniem, sprzedawca obowiązany jest załączyć instrukcję i udzielić wyjaśnień dotyczących sposobu korzystania z rzeczy.

Powszechnie przyjętą i stosowaną formą dokonania kupna-sprzedaży auta (pojazdu) jest umowa pisemna.

Umowa sprzedaży samochodu 2019 - jak powinna wyglądać?

Umowa sprzedaży samochodu powinna zawierać przynajmniej kilka podstawowych informacji i elementów. Są to:

  • oznaczenie stron umowy, czyli dane sprzedającego i kupującego(imiona, nazwiska, adresy, serie i numery dowodów osobistych)
  • opis przedmiotu kupna-sprzedaży (np. marka samochodu, rok produkcji, numer rejestracyjny, numer VIN, kolor, przebieg)
  • cena (zapisana liczbowo i słownie, by uniknąć pomyłek)
  • wykaz dokumentów, które sprzedający przekazuje kupującemu
  • podpisy stron

DARMOWY WZÓR UMOWY sprzedaży samochodu >>>