Nie można zaskarżyć do sądu administracyjnego bezczynności w sprawie udzielenia informacji dotyczącej sposobu przetwarzania danych osobowych przez administratora. Stosowną skargę należy złożyć do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi.
Były student i doktorant jednego z uniwersytetów zażądał od rektora informacji, w jakim zakresie były i są przetwarzane jego dane osobowe, oraz udostępnienia kopii wszystkich przetwarzanych danych. Skorzystał w ten sposób z praw, jakie daje mu art. 15 rozporządzenia 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych (RODO). Rektor ocenił, że przygotowanie wszystkich wymaganych dokumentów i informacji wymaga sporo czasu i na podstawie art. 12 ust. 3 RODO wydłużył termin na odpowiedź o miesiąc, a potem o jeszcze jeden. Jak później tłumaczył w odpowiedzi na skargę, wynikało to z dużej aktywności wnioskodawcy na uniwersytecie, a przede wszystkim z tego, że był on uczestnikiem licznych spraw sądowoadministracyjnych. Dlatego też wyszukanie wszystkich informacji na jego temat w różnych jednostkach uczelni wymagało czasu.
Zniecierpliwiony wydłużającym się czasem oczekiwania wnioskodawca najpierw przesłał ponaglenie, a następnie wniósł do sądu administracyjnego skargę na bezczynność. Została ona odrzucona jako niedopuszczalna.
W uzasadnieniu postanowienia sąd podkreślił, że sprawa dotyczy ochrony danych osobowych, a więc realizacji praw wynikających z RODO i polskiej ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.). Wykonanie tych obowiązków przez rektora nie stanowi decyzji administracyjnej. Rektor nie występuje w takiej sprawie w roli organu administracji, na którym według przepisów prawa ciąży obowiązek wszczęcia postępowania i wydania aktu administracyjnego lub podjęcia czynności z zakresu administracji publicznej dotyczącej uprawnień lub obowiązków skarżącego, tylko w roli administratora danych.
„Wobec powyższego stwierdzić należy, że skarga do sądu administracyjnego na bezczynność rektora uniwersytetu w przedmiocie udzielenia informacji dotyczącej sposobu przetwarzania danych osobowych wnioskodawcy jest niedopuszczalna, bowiem ten podmiot jako administrator danych nie prowadzi postępowania administracyjnego i nie ma możliwości wydawania decyzji, postanowień czy innych aktów podlegających zaskarżeniu do sądu administracyjnego, stąd też nie można zarzucić mu bezczynności w tym zakresie” – zauważył Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w uzasadnieniu postanowienia.
Sąd pouczył skarżącego, że jeśli uważa on, że rektor nie wypełnia obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych, to powinien zwrócić się do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dopiero jego decyzję (lub też bezczynność) można zaskarżyć do sądu administracyjnego.

orzecznictwo

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 8 lutego 2019 r., sygn. akt II SAB/Łd 176/18.