Budynki mieszkalne należące do Lasów Państwowych nie są objęte ustawą przekształceniową.

Przypomnijmy, że ustawa przekształceniowa, która obowiązuje 1 stycznia 2019 r. dotyczy gruntów jednostek samorządowych i Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym, na których znajdują się budynki mieszkalne. Pomimo tego, że Lasy Państwowe również korzystają z państwowych nieruchomości, nie robią tego w oparciu o przepisy dotyczące użytkowania wieczystego.

- W przypadku Lasów Państwowych budynki mieszkalne usytuowane są na gruntach Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych. Natomiast lokale i budynki, które Lasy Państwowe zbywały, były sprzedawane wraz z gruntem bądź udziałem w gruncie – wyjaśnia Rafał Zubkowicz z biura prasowego Lasów Państwowych.

Reklama

Co ciekawe, również odniesienia dotyczące użytkowania wieczystego, które znajdują się w ustawie o lasach, nie dotyczą Lasów Państwowych. Dobrym przykładem jest art. 38d. ust. 1, zgodnie z którym na wniosek starosty wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej, grunty, o których mowa w art. 38c ust. 1, oraz nieprzydatne dla potrzeb gospodarki leśnej budynki i budowle, wraz z gruntem niezbędnym do korzystania z nich, mogą być przekazane przez Lasy Państwowe w użytkowanie wieczyste osobie prawnej lub użytkowanie innej jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.

Jak podkreśla jednak Rafał Zubikowicz, przepis ten jest od wielu lat martwy i nie chodzi do przekazywania nieruchomości w niniejszym trybie.