Zdaniem WSA w Gdańsku grzywna w kwocie 1000 zł to odpowiedni środek, by zdyscyplinować wojewodę do przekazywania w terminie akt do sądu administracyjnego. To uszczuplenie finansów urzędu ma zapobiegać powtórzeniu takiej sytuacji w przyszłości.

Sprawa dotyczyła legalizacji pobytu cudzoziemki w Polsce.

Zaniepokojony ojciec złożył do WSA wniosek o wymierzenie grzywny wojewodzie, gdyż ten jego zdaniem nie przekazał w terminie Sądowi Administracyjnemu w Gdańsku skargi na bezczynność w sprawie jego córki. Mężczyzna wyjaśnił, że organ wykazywał opieszałość w wydaniu decyzji o udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polski dla jego córki D. N.

WSA przyjrzał się postępowaniu wojewody i 14 stycznia 2019 r. postanowił ukarać go grzywną w wysokości 1000 zł.

Sąd na wstępie wyjaśnił, że przepis art. 54 § 2 ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi nakazuje organom państwowym przekazanie skargi sądowi wraz z kompletnymi i uporządkowanymi aktami sprawy i odpowiedzią na skargę - w terminie trzydziestu dni od dnia jej otrzymania. Dodał, że wykroczenie poza ten obowiązek będzie miało miejsce w przypadku niepodjęcia przez organ wskazanych czynności, jak i w wypadku ograniczenia się do wykonania jedynie niektórych z nich, np. przekazania sądowi odpowiedzi na skargę, lecz bez skargi i akt sprawy.

WSA wyjaśniał dalej, że w razie zaniedbań czy niechęci, sąd na wniosek skarżącego może orzec o wymierzeniu organowi grzywny w wysokości określonej w art. 154 § 6 p.p.s.a., czyli do wysokości dziesięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie odrębnych przepisów. Stwierdził też, że to, jakie przyczyny spowodowały nieprzekazanie skargi sądowi, pozostaje bez znaczenia w sprawie samego wymierzenia grzywny i może mieć jedynie wpływ na jej wysokość.

Z wniosku o ukaranie wynikało, że skarga wpłynęła do organu 23 lipca 2018 r. Zatem trzydziestodniowy termin przekazania skargi upłynął 23 sierpnia 2018 r. Tymczasem organ nie przekazał do sądu skargi wraz z odpowiedzią i kopią akt sprawy.

Zdaniem gdańskiego składu orzekającego, grzywnę, cechuje charakter mieszany, tj. dyscyplinująco - restrykcyjno - prewencyjny. W wymiarze indywidualnym ukaranie organu ma służyć podejmowaniu działań zapobiegających powtórzeniu takiej sytuacji, choćby z uwagi na związane z tym uszczuplenie środków finansowych. Rola prewencyjna grzywny służy przy tym zapobieganiu naruszania prawa nie tylko przez ukarany organ, ale też i inne organy.

Poza tym zadaniem grzywny jest jednocześnie ukaranie organu za jego nieprawidłowe, naruszające prawo działania. Instytucja ta służy również ochronie jednej z naczelnych zasad postępowania sądowoadministracyjnego tj. wyrażonej w art. 7 tej ustawy zasady szybkości postępowania przed sądem administracyjnym oraz zapewnieniu równości stron postępowania sądowoadministracyjnego. Urzędnik nie powinien korzystać z tego, że dzięki dopuszczeniu się zwłoki ma więcej czasu na sporządzenie odpowiedzi na skargę.

Postanowienie WSA w Gdańsku, sygn. III SO/Gd 33/18