W 2019 r. po raz pierwszy wójt, zarząd powiatu i zarząd województwa przedstawią radzie gminy (radzie powiatu, sejmikowi) raport o stanie danej jednostki samorządu terytorialnego.

• Startują roczne sprawozdania włodarzy

Raport o stanie jednostki samorządu terytorialnego będzie składany corocznie i obowiązkowy dla wszystkich (dotychczas tylko niektóre JST – jak np. Niepołomice, Kraków, czy Gliwice – przewidywały w swoich statutach sporządzenie takiego raportu). Obowiązek ten został wprowadzony przez ustawę z 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. poz. 130 ze zm., dalej u.c.z.u.o.), ale ustawy samorządowe nie określają treści tego sprawozdania. Mówią tylko, że dokument ten obejmuje podsumowanie działalności wójta (zarządu powiatu, zarządu województwa) w roku poprzednim w szczególności w zakresie realizacji polityk, programów i strategii, uchwał rady/sejmiku i budżetu obywatelskiego. Szczegóły w tym zakresie może określić rada/sejmik w drodze uchwały.