Państwo polskie murem stoi za frankowiczami chcącymi rozwiązać swoje, zawierające klauzule abuzywne, umowy z bankami - wynika z dokumentu, do którego dotarł DGP. Jeśli TSUE podzieli opinię Rzeczypospolitej, osoby mające kłopot ze spłatą indeksowanych w walucie szwajcarskiej kredytów mogą się ich pozbyć. Kłopot natomiast będą miały banki z dużymi portfelami takich kredytów.

Dokument z 21 sierpnia tego roku zatytułowany "Uwagi na piśmie Rzeczypospolitej Polskiej" skierowane jest do Prezesa i członków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Sporządził je pełnomocnik RP Bogusław Majczyna, prawnik z Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Jego treść odnosi się do wniosku, jaki skierował do TSUE Sąd Okręgowy w Warszawie o wydanie orzeczenia prejudycjalnego w sprawie C-260/18 Dziubak. Sąd prosi o wykładnię dyrektywy Rady 93/13EWG z piątego kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 dyrektywy państwa członkowskie powinny zapewnić, aby na mocy ich prawa krajowego nieuczciwe warunki w umowach zawieranych przez sprzedawców lub dostawców z konsumentami nie były wiążące dla konsumenta, umowa zaś w pozostałej części nadal obowiązywała strony, jeżeli jest to możliwe po wyłączeniu z niej nieuczciwych warunków.