Resort sprawiedliwości chce poszerzenia katalogu podmiotów uprawnionych do odbioru przesyłki w placówce pocztowej i urzędzie gminy.
Do listy takich podmiotów (wymienionych w par. 8 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie szczególnego trybu i sposobu doręczenia pism sądowych w postępowaniu cywilnym) projekt nowelizacji dodaje przedstawiciela ustawowego adresata.
Praktyka wskazuje bowiem, że jest problem z odbiorem z placówki operatora pocztowego korespondencji sądowej skierowanej do osób niemających zdolności do czynności prawnych. Chodzi tu o całkowicie ubezwłasnowolnionych oraz dzieci do 13. roku życia.
Przy okazji nowelizacji zmieniono także wzór formularza potwierdzenia odbioru przesyłki. Nie będzie już trzeba w nim wskazywać, że przesyłki złożonej w placówce pocztowej nie odebrano. Złożenie przesyłki na poczcie jest dziś podstawowym sposobem postępowania w przypadku niedoręczenia jej adresatowi osobiście lub dorosłemu domownikowi, administracji domu, dozorcy lub sołtysowi.
W obecnym stanie prawnym z poczty pismo odebrać może sam adresat, a w przypadku gdy jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną bez osobowości prawnej – osoba uprawniona do reprezentacji przed sądem bądź upoważniony pracownik. Przedstawiciele ustawowi miewają problemy z odebraniem pism sądowych (potrzebują pełnomocnictw pocztowych), a sami adresaci z oczywistych względów też ich odebrać nie mogą. Zmiana przepisów ma to ułatwić.