Rada Unii Europejskiej przyjęła wczoraj ostateczny tekst rozporządzenia o wzajemnym uznawaniu przez państwa członkowskie nakazów zabezpieczenia i przepadku mienia pochodzącego z przestępstwa.
Nowe przepisy, które wejdą w życie 24 dni po publikacji w Dzienniku Urzędowym UE, mają zagwarantować, że sądy i prokuratury krajów unijnych będą automatycznie wykonywać orzeczenia dotyczące przepadku czy zajęcia majątku pochodzącego z nielegalnych źródeł, bez nakładania dodatkowych formalności wynikających z przepisów lokalnych.
Nakazy krajowe nie będą też mogły być traktowane priorytetowo.
Odmowa wykonania orzeczenia o zabezpieczeniu czy przepadku majątku będzie dopuszczalna jedynie wyjątkowo, np. w sytuacji gdy konfiskata mienia stanowiłaby jawne naruszenie prawa do skutecznego środka odwoławczego, prawa do sprawiedliwego procesu lub innego prawa podstawowego; gdy dotyczy ona czynu, który nie stanowi przestępstwa w państwie wykonującym orzeczenie czy w sytuacji; gdy przepadek byłby równoznaczny z zakazem dwukrotnego karania za ten sam czyn.
Natomiast w sprawach związanych z oszustwami skarbowymi podstawą odrzucenia nakazów nie będą mogły być odmienne uregulowania dotyczące rodzajów należnych podatków.
Co do zasady krajowe sądy i prokuratury będą miały 45 dni na uznanie orzeczeń o konfiskacie lub zabezpieczeniu mienia wydanych w innym państwie UE (w tym czasie będą musiały poinformować swoich zagranicznych odpowiedników, ile dni potrzebują na sfinalizowanie zadania). W szczególnie pilnych sprawach właściwe organy dostaną 48 godzin na uznanie nakazu i kolejne 48 godzin na jego wykonanie. Wydłużenie tych terminów będzie możliwe np. wtedy, gdy zajęcie mienia utrudniłoby prowadzenie toczącego się postępowania karnego.