Trybunał Sprawiedliwości UE odniósł się po polskiej reformy sądownictwa. Unijny Trybunał nakazał zawiesić stosowanie przepisów dotyczących wieku emerytalnego sędziów Sądu Najwyższego.

Trybunał Sprawiedliwości UE odniósł się po polskiej reformy sądownictwa. Unijny Trybunał nakazał zawiesić stosowanie przepisów dotyczących wieku emerytalnego sędziów Sądu Najwyższego.

Chodzi o przepisy dotyczące przechodzenia w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego, którzy ukończyli 65 lat, i przywrócenia do pracy tych przesuniętych już w stan spoczynku - na warunkach, jakie obowiązywały przed wejściem w życie nowej ustawy o SN.

„Rzeczpospolita Polska jest zobowiązana bezzwłocznie i aż do momentu wydania postanowienia, które zakończy obecne postępowanie uproszczone, zawiesić stosowanie przepisów art. 37 par 1-4 i art. 111 par. 1 oraz 1a ustawy z dnia 8 grudnia 2017 o Sądzie Najwyższym, przepisu art. 5 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw, jak również zawiesić wszelkie środki podjęte w celu zastosowania tychże przepisów; oraz podjąć wszelkie niezbędne kroki w celu zapewnienia, aby sędziowie Sądu Najwyższego, których dotyczą wspomniane przepisy mogli wykonywać swoje funkcje na dotychczasowych stanowiskach ciesząc się tym samym statusem i tymi samymi prawami oraz warunkami zatrudnienia, którymi cieszyli się aż do dani 3 kwietnia 2018 r., daty wejścia w życie ustawy o Sądzie Najwyższym” - czytamy w nieoficjalnym tłumaczeniu dokumentu, do którego dotarliśmy. Co istotne, postanowienie ma moc wiążącą z chwilą doręczenia.

Postawienie TSUE obejmuje także nakaz powstrzymania się przez stronę polską od powoływania kolejnych sędziów Sądu Najwyższego, w miejsce tych objętych postanowieniem. Dotyczy to także stanowiska Pierwszego Sędziego Sądu Najwyższego. Polska ma regularnie, co miesiąc informować Komisję Europejską o podejmowanych środkach, które mają doprowadzić do pełnego zastosowania się do decyzji TSUE.