Głęboki szacunek wszystkim sędziom Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, którzy zmuszeni zostali do przedwczesnego przerwania czynnej służby sędziowskiej - wyraziło w poniedziałek w podjętej uchwale Zgromadzenie Ogólne Sędziów NSA.

Jak głosi uchwała zamieszczona na stronie internetowej NSA "Zgromadzenie Ogólne Naczelnego Sądu Administracyjnego wyraża głęboki szacunek wszystkim naszym Koleżankom i Kolegom — Sędziom Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Sędziom Sądu Najwyższego, którzy zmuszeni zostali do przedwczesnego przerwania czynnej służby sędziowskiej".

"Uważamy, że Państwa wiedza, doświadczenie i dojrzałość życiowa znakomicie służyły i nadal mogą służyć dobru wymiaru sprawiedliwości, a tym samym Rzeczypospolitej Polskiej i jej Obywatelom. Jesteście wzorem i autorytetem dla młodszych koleżanek i kolegów. Przedwczesne przerwanie Waszej czynnej służby to ogromna strata dla polskiego sądownictwa" - podkreślono w tej uchwale.

Zgodnie z ustawą o Sądzie Najwyższym, która weszła w życie 3 kwietnia, w dniu następującym po upływie trzech miesięcy od tego terminu w stan spoczynku przeszli z mocy prawa sędziowie SN, którzy ukończyli 65. rok życia. W związku z tym od 4 lipca przestali - według ustawy - pełnić swoje funkcje. Mogli dalej orzekać, jeśli w ciągu miesiąca od wejścia w życie nowej ustawy złożyli stosowne oświadczenie i przedstawili odpowiednie zaświadczenia lekarskie, a prezydent wyraził zgodę na dalsze zajmowanie przez nich stanowiska sędziego SN. Prezydent przed wyrażeniem zgody na dalsze zajmowanie stanowiska zasięgnął opinii KRS.

Jak informowała 11 września Kancelaria Prezydenta RP zgodę na dalsze zajmowanie stanowiska sędziego Sądu Najwyższego po ukończeniu 65. roku życia otrzymało pięciu sędziów, którzy złożyli oświadczenia o woli dalszego orzekania: Marian Kocon (Izba Cywilna), Anna Kozłowska (Izba Cywilna), Rafał Malarski (Izba Karna), Zbigniew Myszka (Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych) oraz Bogumiła Ustjanicz (Izba Cywilna).

Natomiast wobec siedmiu sędziów - którzy ukończyli 65. rok życia oraz złożyli oświadczenia o woli dalszego zajmowania stanowiska sędziego - prezydent nie wydał postanowienia w sprawie ich dalszego orzekania. Chodziło o: Józefa Iwulskiego, Jerzego Kuźniara, Stanisława Zabłockiego, Marię Szulc, Annę Owczarek, Jacka Gudowskiego i Wojciecha Katnera. Wobec wszystkich tych siedmiu sędziów KRS sformułowała wcześniej negatywne opinie.

Z kolei, jak informował wcześniej NSA, 33 sędziów tego sądu - 19 orzekających w NSA oraz 14 orzekających w wojewódzkich sądach administracyjnych - w tym również prezes NSA Marek Zirk-Sadowski, złożyło oświadczenia o woli dalszego zajmowania stanowiska. KPRP informowała 11 września, że prezydent wyraził zgodę na dalsze zajmowanie stanowiska przez 21 sędziów NSA, w tym Zirk-Sadowskiego.