Wchodząca dzisiaj w życie nowelizacja ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1834 ze zm.) ma uelastycznić procedury wyboru partnerów.
Choć partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) w niektórych krajach jest bardzo popularnym sposobem na realizację zadań publicznych, to w Polsce wciąż nie jest zbyt często wykorzystywane. Jednym z powodów mają być dość sztywne procedury wyboru partnera prywatnego. Obowiązują dwie – uproszczona, pozwalająca na udzielenie koncesji i pełna z ustawy – Prawo zamówień publicznych, po której może zostać zawarta umowa o pełne PPP. Problem w tym, że na wstępnym etapie trudno przewidzieć, w której formule będzie możliwa współpraca.
Tymczasem zawarcie w trybie ustawy koncesyjnej umowy, która nie przenosi ryzyka ekonomicznego na partnera prywatnego, a więc nie jest umową koncesji, oznacza naruszenie prawa. Dlatego też nowelizacja zakłada, że partner prywatny zawsze może być wybrany na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych. Dzięki temu nawet gdy się okaże, że korzystniejsze jest udzielenie koncesji, nie będzie trzeba przeprowadzać od nowa całej procedury.
Nowela wprowadza też do ustawy nowy rozdział: „Ocenę efektywności realizacji przedsięwzięcia”. Zgodnie z nim podmiot publiczny może zwrócić się do ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego z wnioskiem o opinię na temat zasadności realizacji przedsięwzięcia w ramach PPP.