Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wyraził zgodę na dalsze zajmowanie stanowiska przez okres 3 lat sędziów Sądu Najwyższego i sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego.

W dniu 11 września 2018 r. na podstawie art. 111 § 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym oraz art. 5 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda w drodze postanowienia wyraził zgodę na dalsze zajmowanie stanowiska przez okres 3 lat przez następujących

- sędziów Sądu Najwyższego:

1) Marian Kocon

Reklama

2) Anna Kozłowska

3) Rafał Malarski

Reklama

4) Zbigniew Myszka

5) Bogumiła Ustjanicz

- sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego:

1) Marek Zirk-Sadowski

2) Barbara Adamiak

3) Adam Bącal

4) Małgorzata Borowiec

5) Bonifacy Bronkowski

6) Lidia Ciechomska-Florek

7) Maria Dożynkiewicz

8) Roman Hauser

9) Andrzej Irla

10) Irena Krzemieniewska

11) Krystyna Kutzner

12) Anna Moskała

13) Zdzisław Pietrasik

14) Teresa Porczyńska

15) Jolanta Sikorska

16) Danuta Strzelecka-Kuligowska

17) Barbara Stukan-Pytlowany

18) Anna Świderska

19) Jan Tarno

20) Małgorzata Wolska

21) Włodzimierz Zygmont

Zgodnie z obowiązującym prawem, Prezydent RP mógł podjąć decyzję o wyrażeniu zgody na dalsze zajmowanie stanowiska przez sędziów w ciągu 60 dni od otrzymania opinii Krajowej Rady Sądownictwa lub od dnia, w którym upłynął termin na przekazanie tych opinii.

Należy zauważyć, że odwołania niektórych sędziów Sądu Najwyższego od opinii KRS nie mają wpływu na rozstrzygnięcie Prezydenta, ponieważ wydanie opinii przez KRS nie jest konieczne do podjęcia rozstrzygnięcia w przedmiotowej sprawie. Opinie KRS nie są też wiążące. Obligatoryjne jest jedynie wystąpienie do KRS z wnioskiem o zaopiniowanie oświadczeń sędziów.

Postanowienie Prezydenta RP w sprawie wyrażenia zgody na dalsze zajmowanie stanowiska sędziego nie wymaga kontrasygnaty Prezesa Rady Ministrów, ponieważ mieści się w zakresie prerogatywy polegającej na powoływaniu sędziów. Postanowienie, z tych samych powodów, nie wymaga uzasadnienia.

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw, brak rozstrzygnięcia Prezydenta RP w przedmiocie oświadczenia sędziego o woli dalszego zajmowania stanowiska skutkuje przejściem tego sędziego w stan spoczynku z upływem 60 dni od dnia otrzymania przez Prezydenta RP opinii KRS lub od dnia, do którego te opinie Prezydent RP powinien był otrzymać.