Architekci będą mogli z dumą dopisać na swoich wizytówkach tytuł zawodowy, który będzie ich odróżniać od inżynierów budownictwa. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju właśnie wpisało do wykazu prac legislacyjnych dwa projekty ustaw określających zasady wykonywania tych profesji.
O stworzenie tytułu zawodowego architekta i uregulowanie ich działalności w odrębnych przepisach od dawna apelował branżowy samorząd. W odróżnieniu od inżynierów budowlanych architekci skupiają się bowiem na projektowaniu form, funkcji oraz wizualnej strony obiektów. Z kolei rola tych pierwszych polega przede wszystkim na projektowaniu samej konstrukcji na podstawie projektu architektonicznego oraz zadbaniu o bezpieczeństwo jej użytkowników.
Ustawa precyzyjnie ustali zasady uzyskiwania uprawnień zawodowych oraz ich zakres, kwestię uznawania kwalifikacji i świadczenia usług transgranicznych, a także organizację korporacji i podstawy odpowiedzialności dyscyplinarnej. Obecnie prawo wykonywania zawodu architekta sprowadza się do posiadania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej.
W drugim projekcie – o inżynierach budownictwa – resort zaproponuje m.in. podział uprawnień budowlanych w poszczególnych specjalnościach i zasady ich zdobywania oraz ureguluje kwestię pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Obok dwóch ustaw branżowych planowane jest też uchwalenie przepisów wprowadzających, które pozwolą na sprawne wdrożenie nowych regulacji zawodowych.
Etap legislacyjny
Projekty wpisane do wykazu prac Rady Ministrów