Sposób współpracy pogotowia z jednostkami straży pożarnej, policji i wojska określą wojewódzkie plany działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne. Muszą one być aktualizowane co najmniej raz w roku, nie później niż do 30 marca.
Resort zdrowia skierował do konsultacji projekt rozporządzenia w sprawie wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne (PRM). Ma to związek z tegoroczną nowelizacją ustawy z 8 września 2006 r. o PRM (Dz.U. z 2017 r. poz. 2195 ze zm.).
Nowela wprowadziła zmiany dotyczące planów działania systemu, m.in. przez usunięcie z nich zbędnych informacji już zawartych w innych dokumentach przygotowywanych przez wojewodów, np. planach zarządzania kryzysowego, oraz uzupełnienie o dane dotyczące dyspozytorni medycznych, granic rejonów operacyjnych czy sposobu organizacji i działania łączności radiowej. Znowelizowana ustawa zmieniła również katalog podmiotów, które są uprawnione do uzyskania statusu jednostki współpracującej z systemem. Nowe przepisy wprowadziły też obowiązek corocznej aktualizacji planów.
Reklama
Projektowane rozporządzenie zawiera jako załącznik ramowy wzór planu, uwzględniający te zmiany. Zrezygnowano w nim z charakterystyki potencjalnych zagrożeń życia lub zdrowia mogących wystąpić na obszarze województwa, w tym z analizy ryzyka wystąpienia katastrof naturalnych i awarii technicznych w rozumieniu przepisów o stanie klęski żywiołowej. Wprowadzono natomiast informacje dotyczące sposobu współdziałania z jednostkami współpracującymi z systemem (czyli np. straży pożarnej, wojska, pogotowia górskiego, wodnego czy górniczego), ze szczególnym uwzględnieniem sposobu powiadamiania, dysponowania, organizacji działań ratowniczych na miejscu zdarzenia oraz organizacji wspólnych ćwiczeń. Plany mają uwzględniać także m.in. szczegółowe dane o liczbie stanowisk dyspozytorskich, czasie ich pracy oraz natężeniu i liczbie połączeń obsługiwanych przez dyspozytornie.
Wojewódzkie plany działania systemu dotychczas były publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej. Autorzy nowego projektu uznali, że nadal mogą być one dostępne, ponieważ nie zawierają danych, których wykorzystanie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa.
Rozporządzenie ma wejść w życie 1 kwietnia 2019 r.
Etap legislacyjny
Projekt w trakcie konsultacji