- Szczególny apel kierujemy do osób pełniących funkcje w samorządzie radców prawnych. Mając na uwadze dotychczasowe stanowisko naszego samorządu – ubieganie się o funkcję sędziego Sądu Najwyższego w aktualnej sytuacji pozostaje w oczywistej kolizji ze sprawowaniem funkcji w samorządzie radców prawnych. Misja tych osób w zakresie działalności samorządowej radców prawnych powinna ulec zakończeniu - czytamy w stanowisku Krajowej Rady Radców Prawnych.

Krajowa Rada Radców Prawnych przypomina, że wielokrotnie podejmowała stanowiska krytykujące ostatnie zmiany w wymiarze sprawiedliwości dotyczących Krajowej Rady Sądownictwa, Sądu Najwyższego oraz ustroju sądownictwa powszechnego. "Samorząd wyrażał sprzeciw wobec trybu procedowania powyższych projektów aktów normatywnych, jak i konkretnych rozwiązań w nich zawartych" - czytamy. Zdaniem Rady zmiany wprowadzone w ostatnim czasie przyczyniają się do zwiększenia wpływu czynników politycznych na wymiar sprawiedliwości.

- Wielokrotnie organy samorządu wskazywały, że demokratyczne państwo prawne opiera swój ustrój na zasadzie trójpodziału władz. Tym samym przyjęte mechanizmy kontroli nad władzą sądowniczą nie mogą naruszać jej odrębności. W demokratycznym państwie prawnym istotą odrębności władzy sądowniczej jest orzekanie niezależnie od woli i programów ugrupowań politycznych oraz bez względu na interesy osób i organizacji zainteresowanych rozstrzygnięcie - przekonują radcowie prawni.

Stąd samorząd apeluje do radców prawnych, którzy złożyli akces do Sądu Najwyższego o ponowne rozważenie zasadności ubiegania się o stanowiska sędziów Sądu Najwyższego.

- Wierząc, że dobro wspólne stanowi najważniejszy cel działań dla wszystkich podmiotów życia politycznego i społecznego, Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych, jako reprezentant zawodu zaufania publicznego, oczekuje zaprzestania działań mogących doprowadzić do nieodwracalnych spustoszeń w życiu publicznym - czytamy w oświadczeniu.