Themis wezwało też władze państwowe do respektowania postanowienia SN i potępiło wypowiedzi deprecjonujące stanowisko SN.

W czwartek Sąd Najwyższy postanowił zwrócić się do Trybunału Sprawiedliwości UE z pięcioma prejudycjalnymi pytaniami dot. zasady niezależności sądów i niezawisłości sądów jako zasad prawa unijnego oraz unijnego zakazu dyskryminacji ze względu na wiek. SN postanowił też - na podstawie przepisów art. 755 Kodeksu postępowania cywilnego - zawiesić stosowanie przepisów trzech artykułów ustawy o SN dotyczących przechodzenia w stan spoczynku sędziów SN, którzy ukończyli 65. rok życia.

Pytania SN do TSUE dotyczą – czytamy w piśmie Themis – "fundamentalnej kwestii, czyli skrócenia wieku emerytalnego sędziów, połączonego z przerwaniem ich kadencji, która w przypadku Pierwszego Prezesa SN gwarantowana jest w Konstytucji".

Reklama

W ocenie stowarzyszenia, opisane działanie egzekutywy i legislatywy oznacza ich niedopuszczalną ingerencję w sferę władzy sądowniczej, rażąco naruszając zasadę nieusuwalności sędziów, którą gwarantuje art. 180 Konstytucji. Ponieważ zasada ta – napisało stowarzyszenie – stanowi jedną z powszechnie uznawanych gwarancji niezawisłości sędziowskiej, podlega ona również ochronie na szczeblu Unii Europejskiej.

"W sytuacji, w której polski Trybunał Konstytucyjny, po przejęciu nad nim politycznej kontroli przez obóz rządzący, utracił przymioty niezależności i bezstronności, jedynym rozwiązaniem, które gwarantuje rzetelną ocenę zgodności zakwestionowanych przez SN przepisów z podstawowymi kanonami praworządnego państwa, jest poddanie ich po osąd instytucji o niekwestionowanym autorytecie prawnym, jakim jest TSUE" – czytamy w piśmie Themis.

Stowarzyszenie zaakcentowało też, że w pełni zgadza się z oceną SN, że tylko zawieszenie stosowania zakwestionowanych przepisów jest w stanie zapewnić skuteczność orzeczenia TSUE.

"Wzywamy władze państwowe do respektowania w pełnym zakresie powołanego postanowienia SN oraz potępiamy nieodpowiedzialne i niekompetentne wypowiedzi przedstawicieli Prokuratury Krajowej, Ministerstwa Sprawiedliwości i Kancelarii Prezydenta RP, deprecjonujące jego skuteczność" – napisali sędziowie Themis i dodali, że wypowiedzi te "kwestionują prawo SN do wystąpienia z pytaniem prejudycjalnym do TSUE, podważają członkostwo naszego kraju w Unii Europejskiej, przez co są rażąco sprzeczne z polską racją stanu".

"Formułowanie takich wypowiedzi przez przedstawicieli korporacji prawniczych powinno być podstawą ich odpowiedzialności dyscyplinarnej" – stwierdziło stowarzyszenie.