Za przyjęciem nowelizacji głosowało 425 posłów, jeden był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu. Posłowie odrzucili pięć poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu do noweli.

Zgodnie z projektem Prokuratoria Generalna ma wykonywać obowiązkowe zastępstwo procesowe we wszystkich sprawach przed sądami okręgowymi o wartości powyżej 75 tys. zł. Obecnie ten próg wynosi powyżej 1 mln zł.

Prokuratoria Generalna będzie mogła również wykonywać zastępstwo procesowe we wszystkich postępowaniach przed sądami arbitrażowymi, toczącymi się zarówno na terytorium Polski, jak i za granicą. Prokuratoria będzie mogła reprezentować Skarb Państwa we wszystkich sprawach przed Sądem Najwyższym.

Zmiany mają wejść w życie w 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw

Teraz ustawa trafi do Senatu.

Działająca przy Ministerstwie Skarbu Państwa Prokuratoria Generalna istnieje od marca 2006 r. Zastępuje Skarb Państwa w postępowaniach przed sądami, trybunałami oraz innymi organami orzekającymi.