Dwie niezapłacone przez klienta faktury za gaz lub wodę oznaczają w praktyce odcięcie ich dostarczania bez uprzedniego zawiadomienia. Takie działania dostawców mediów łamią prawa konsumentów. Z niedozwolonymi praktykami walczy Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który, jeżeli stwierdzi naruszenie prawa antymonopolowego, może nakładać na przedsiębiorstwa kary finansowe.

Bez wznowienia

W przypadku gdy konsument pobiera prąd nielegalnie, przedsiębiorstwo energetyczne ma prawo wstrzymać dostawy.

- Przedsiębiorstwo energetyczne może wstrzymać dostarczanie energii elektrycznej, jeśli w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzi, że nastąpił nielegalny jej pobór. Jednocześnie ma obowiązek bezzwłocznie wznowić dostawy, jeżeli ustaną przyczyny uzasadniające wstrzymanie dostarczania - tłumaczy Aneta Styrnik z biura prasowego UOKiK.

Wynika z tego, że nie można uzależniać wznowienia dostaw energii elektrycznej od uiszczenia przez konsumenta opłaty z tytułu nielegalnego poboru.

- Zdaniem UOKiK brak jest przepisów uprawniających przedsiębiorstwo energetyczne do tego typu działania. Za taką praktykę Urząd nałożył w 2006 roku na częstochowski oddział spółki Enion karę 100 tys. zł - mówi Aneta Styrnik z biura prasowego UOKiK.

Nie oznacza to, że przedsiębiorstwo nie może dochodzić swoich należności od nieuczciwego konsumenta. Musi to jednak robić zgodnie z prawem.

- Odrębną kwestią jest uprawnienie przedsiębiorcy do dochodzenia od konsumenta opłaty w wysokości określonej w taryfie lub odszkodowania na zasadach ogólnych z tytułu nielegalnego poboru energii - wyjaśnia Aneta Styrnik.

Bez uprzedzenia

Jeżeli konsument nie zapłaci za dwie faktury, dostawcy mediów często odcinają dostawę gazu, prądu czy też wody. Robią to bez uprzedzenia klienta o tym zamiarze.

- W przypadku zwłoki z opłatami wstrzymanie dostaw może nastąpić dopiero po pisemnym wezwaniu do zapłaty i wyznaczeniu dodatkowego dwutygodniowego terminu płatności - tłumaczy Maciej Turos, prawnik z Kancelarii Prawnej Gregorowicz-Ziemba, Krakowiak, Gąsiorowski.

Tymczasem jak informuje Aneta Styrnik, przedsiębiorstwa zamieszczają w umowach klauzule zobowiązujące klientów do uregulowania rachunku w ciągu 14 dni od daty jego wystawienia pod rygorem odcięcia wody w trybie natychmiastowym.

Takie działania naruszają interesy konsumentów i mają charakter bezprawny.

- Zgodnie z obowiązującym prawem odcięcie może nastąpić wyłącznie w określonych przypadkach, między innymi gdy: przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne wykonano nielegalnie, odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe następujące po dniu otrzymania upomnienia, stwierdzono celowe uszkodzenie lub pominięcie urządzenia pomiarowego - wylicza Aneta Styrnik.