TEZA: Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zawiera zamknięty katalog przyczyn wstrzymania dostaw wody i zamknięcia przyłącza.
STAN FAKTYCZNY
Rada gminy Dziadkowice podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy. W par. 4 pkt 1 załącznika do uchwały radni ustalili katalog określonych działań odbiorcy wody, przy których eksploatujący (przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne) ma prawo podejmować działania prawne, w tym odcinać dostawę wody i zamykać przyłącze kanalizacyjne. Do działań odbiorcy rada gminy zaliczyła m.in.:
● używanie wody dostarczanej z sieci wodociągowej niezgodnie z zawartą umową,
● pobieranie wody przed wodomierzem głównym,
● wykorzystywanie sieci wodociągowej do celów niezgodnych z jej przeznaczeniem,
● podłączanie do instalacji wodociągowej – bez zgody eksploatującego – instalacji sąsiednich nieruchomości,
● podłączanie do instalacji zasilanej z sieci wodociągowej instalacji pobierających wodę z innych źródeł bez zgody eksploatującego i inspekcji sanitarnej,
● łączenie instalacji wodociągowej bezpośrednio ze zbiornikami lub innymi urządzeniami niewchodzącymi w skład instalacji wodociągowej,
● niewnoszenie opłat za świadczone usługi.
UZASADNIENIE
W ocenie wojewody powyższe ustalenia nie znajdują oparcia w obowiązujących przepisach prawa. Zdaniem organu nadzoru ustawodawca w art. 8 ust. 1 ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. nr 123, poz. 858 z późn. zm.) określił przypadki, przy których zaistnieniu przedsiębiorstwo może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne. Takie działania mogą być podjęte, jeżeli przyłącze wodociągowe lub przyłącze kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami prawa bądź odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty. Rozwiązanie to jest również dopuszczalne, gdy jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa lub stwierdzono celowe uszkodzenie albo pominięcie urządzenia pomiarowego. Uzasadnieniem dla takiej decyzji może być również nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków, to jest bez zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych. Zdaniem wojewody powyższy przepis regulujący uzasadnione okoliczności wstrzymania dostaw wody i zamknięcia przyłącza stanowi katalog zamknięty. Rada gminy nie może więc rozszerzać go w sposób dowolny. Jest to działanie bezprawne, nieznajdujące umocowania w przepisach prawa. Innymi słowy rada gminy jako organ stanowiący powinna działać tylko i wyłącznie na podstawie prawa i w jego granicach, stąd też niedopuszczalne jest podejmowanie przez radę regulacji bez wyraźnego upoważnienia ustawowego lub z jego przekroczeniem.
Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody podlaskiego z 28 marca 2011 r. NK II.4131.2.32.2011.ZCH.