Przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów, na których stoją budynki mieszkalne, we współwłasność tych terenów - to cel ustawy, który w piątek uchwalił Sejm. Ustawa zakłada, że takie przekształcenie zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2019 r.

Ustawa wraz z poprawkami uzyskała poparcie 425 posłów, nikt nie był przeciw. Od głosu wstrzymało się dwóch posłów.

W piątek w Sejmie minister inwestycji i rozwoju tłumaczył, że "w tej ustawie nie chodzi o pieniądze, a o to, żeby 1 stycznia 2019 roku 2,5 miliona właścicieli swoich mieszkań i domów, a jednocześnie użytkowników wieczystych gruntów było właścicielami i mieszkań i domów i gruntów".

"Mamy dzisiaj spór: co będzie jak zakończy się użytkowanie wieczyste, co będzie z tymi mieszkaniami i domami. Nie chciałbym, żeby Polacy się nad tym zastanawiali. 1 stycznia 2019 roku Polacy będą ich właścicielami. Nikt im tego nie zabierze" - podkreślił Soboń.

Jak mówił podczas prac w Sejmie poseł sprawozdawca Bogdan Rzońca (PiS), ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów "usuwa bariery prawne".

"Wsłuchujemy się w głos w szczególności osób, które mieszkają we wspólnotach mieszkaniowych i które są po prostu nie raz pokrzywdzone przez brak zgody współmieszkańców, sąsiadów i nie mogą otrzymać tego prawa własności gruntów. Usuwamy te bariery arbitralnie co prawda, ale bardzo jednoznacznie i zgodnie z oczekiwaniem społecznym" - stwierdził Rzońca.

Wyjaśnił, że przepisy zakładają przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności z mocy prawa od 1 stycznia 2019 roku. Takie rozwiązanie - wskazał - oznacza objęcie ustawowym przekształceniem wszystkich członków wspólnot mieszkaniowych bez wymogu ich zgody. Dodał, że ustawa obejmuje również właścicieli domów jednorodzinnych.

Osoby, które staną się z mocy prawa właścicielami gruntów, będą zobowiązane do uiszczania należności za nabycie prawa własności w formie opłat rocznych, przez okres 20 lat. Wysokość opłat za przekształcenie zostanie ustalona według stanu na 1 stycznia 2019 roku. Samorządy będą mogły waloryzować te opłaty - już z tytułu własności - ale tylko przy zastosowaniu wskaźników ogłaszanych przez GUS.

Osobom, które będą chciały uregulować opłaty wcześniej niż w ciągu 20 lat, zostaną zaproponowane bonifikaty. Na gruntach Skarbu Państwa bonifikaty określa projekt ustawy. Dla tych, którzy postanowią zapłacić całą 20-letnią sumę jednorazowo w pierwszym roku, bonifikata będzie wynosiła 60 proc., a w kolejnych latach będzie obniżana o 10 proc. Taka bonifikata na gruntach samorządowych w użytkowaniu wieczystym będzie ustalana przez radę gminy lub powiatu.

Przepisy stanowią, że jeśli na gruncie będą znajdowały się zarówno budynki mieszkalne, jak i komercyjne to cały grunt zostanie przekształcony we własność, ale przedsiębiorca nie skorzysta z ewentualnej bonifikaty.

Własność gruntów w księgach wieczystych oraz w ewidencji gruntów i budynków będzie ustalana na podstawie zaświadczenia wydawanego przez organy reprezentujące dotychczasowych właścicieli gruntów - Skarb Państwa oraz gminy. Wpisy mają być wolne od opłat sądowych.

Ustawa wprowadza też przepis ograniczający możliwość ustanawiania od 1 stycznia 2019 r. nowych praw użytkowania wieczystego na cele mieszkaniowe. Oznacza to, że od tej daty, z własnością lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego będzie mogło być związane wyłącznie prawo własności gruntu.

Podczas posiedzenia komisji infrastruktury oraz samorządu terytorialnego i polityki regionalnej do projektu zgłoszono liczne poprawki redakcyjne i nie było żadnych poprawek merytorycznych.

Klubu PiS zgłosił do ustawy kilkanaście poprawek.

Jak tłumaczył Rzońca, jedna z poprawek ma na celu doprecyzowanie zasad w przypadku nabywania nieruchomości przez cudzoziemców. Kolejna - usuwa ograniczenia w składaniu opłaty przekształceniowej na raty lub ustalenie innego terminu jej wniesienia oraz w udzielaniu bonifikat od tej opłaty.

Inna poprawka ma na celu uproszczenie i usprawnienie mechanizmu udzielania bonifikat od opłat rocznych przekształceniowych. W innej poprawce proponuje się dostosowanie nazwy zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie. PiS proponuje też zmianę, której celem jest dostosowanie mechanizmu wnoszenia opłaty rocznej oraz opłaty jednorazowej w pierwszych dwóch latach, tj. w 2019 i 2020.

Klub zaproponował także poprawki eliminujące wątpliwości interpretacyjne oraz doprecyzowujące.

Sejm poparł wszystkie poprawki.

Teraz ustawą zajmie się Senat.