Wójt dowiedział się z lokalnej prasy, że zatrudniany przez niego urzędnik został przyłapany przez policję na prowadzeniu samochodu pod wpływem alkoholu. Co w takiej sytuacji ma zrobić?
Bartosz Bator, adwokat / Dziennik Gazeta Prawna
Zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1260), do obowiązków pracownika gminnego należy zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim. Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu jest przestępstwem i podlega odpowiedzialności karnej. Bez wątpienia ktoś, kto prezentuje ostentacyjny brak poszanowania dla prawa, zdrowia i bezpieczeństwa innych osób, nie powinien być urzędnikiem. W dodatku to naruszenie art. 24 ust. 2 pkt 6 cytowanej ustawy. Nie jest to bowiem zachowywanie się z godnością poza miejscem pracy. Kluczowe jest jednak skazanie za takie przestępstwo. W przypadku prawomocnego wyroku sądu właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego rozwiązuje z takim pracownikiem stosunek pracy za wypowiedzeniem najpóźniej po upływie miesiąca od dnia, w którym uzyskał informację o fakcie prawomocnego skazania.
Reklama
Należy zaznaczyć, że w art. 43 ustawa o pracownikach samorządowych mówi, że w sprawach w niej nieuregulowanych stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu pracy, także w zakresie powodów i sposobu rozwiązania stosunku pracy, w tym dyscyplinarnego zwolnienia, co w tym przypadku jest bez wątpienia zasadne.
Pojęcie „godne zachowanie” ma charakter zwrotu niedookreślonego, którego treść ustalana jest w procesie stosowania prawa, przy uwzględnieniu wartości pozaprawnych, w odniesieniu do skonkretyzowanego stanu faktycznego (wyr. NSA z 21 września 2007 r., I OSK 272/07, Legalis).
Istnieją zawody, z którymi wiąże się szczególny stopień społecznego zaufania i dla pełnienia których niezbędne jest przestrzeganie szczególnych reguł godnego zachowania się, a może ono odnosić się też do sfery życia prywatnego i rodzinnego (wyr. SN z 6 marca 1991 r., I PR 469/90, OSP 1992, nr 5, poz, 117). Naczelny Sąd Administracyjny podkreślił, że status funkcjonariusza publicznego, który de facto wykonuje zadania państwa, wymaga nienagannej postawy i godnego zachowania się w służbie i poza nią.