Firmy przyjmujące płatność w gotówce o równowartości co najmniej 15 tys. euro będą musiały zarejestrować transakcję, także jeśli podzielono ją na kilka operacji.

ZMIANA PRAWA

Rejestrowanie transakcji, których przedmiotem jest płatność w gotówce o równowartości co najmniej 15 tys. euro, nawet w sytuacji, gdy została ona podzielona na operacje o mniejszej wartości - to podstawowy obowiązek, jaki nakłada na przedsiębiorców projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.
W Sejmie odbyło się jego pierwsze czytanie, po którym projekt został skierowany do dalszych prac w Komisji Finansów Publicznych. Planowana nowelizacja zakłada, że oprócz zarejestrowania transakcji o równowartości 15 tys. euro przedsiębiorcy będą także musieli poinformować o tym generalnego inspektora informacji finansowej (GIIF). Należy zaznaczyć, że pułap 15 tys. euro odnosi się również do transakcji, która przeprowadzana jest podczas więcej niż jednej operacji, ale okoliczności wskazują, że są ze sobą powiązane, a jej podział na kilka operacji o mniejszej wartości wskazuje na zamiar uniknięcia obowiązku rejestracji. Jeżeli nie dopełnią tych obowiązków, grozić im będą kary pieniężne, które nakładać ma GIIF.
Obowiązek rejestracji nałożono również na instytucje, które nie realizują bezpośrednio transakcji, ale uczestniczą w ich przygotowaniu lub mają wiedzę o ich przeprowadzeniu, czyli np. pośredników nieruchomości oraz notariuszy.
Ponadto projekt przewiduje, że podmioty zobowiązane będą musiały dążyć do identyfikacji i weryfikować dane klientów i podmiotów odnoszących rzeczywiste korzyści z transakcji, a także prowadzić analizy ryzyka i na podstawie uzyskanych wyników wyznaczać środki dla poszczególnych kategorii klientów. Planowane zaostrzenia kryteriów wprowadzania gotówki do obrotu mają zapobiec praniu pieniędzy oraz przeciwdziałać finansowaniu terroryzmu.
INSTYTUCJE ZOBOWIĄZANE DO REJESTRACJI TRANSAKCJI
Zgodnie z projektem obowiązkiem rejestracji transakcji zostaną objęte: oddziały instytucji kredytowych, banki krajowe, oddziały banków zagranicznych, Narodowy Bank Polski, instytucje pieniądza elektronicznego, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, fundusze inwestycyjne i towarzystwa funduszy inwestycyjnych, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, podmioty prowadzące działalność kantorową lub świadczące usługi pocztowe, fundacje, stowarzyszenia, notariusze, adwokaci, radcowie prawni, biegli rewidenci i doradcy podatkowi.