Ustawa z 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych [wyciąg, cz. 5] (Dz.U. z 2018 r. poz. 130)
Na początku piątej części komentarza omawiamy zmiany w kodeksie wyborczym dotyczące powoływania członków Państwowej Komisji Wyborczej. Zakładają one odejście od wyłącznie sędziowskiego profilu składu tego organu. Nowelizację przepisów w tym zakresie tłumaczono tym, że dotychczasowa reguła obsadzania stanowisk była niezgodna z rekomendacjami Komisji Weneckiej zawartymi w Kodeksie dobrej praktyki w sprawach wyborczych. Zgodnie z jego postanowieniami w składzie centralnej komisji powinni się znaleźć przedstawiciele partii politycznych. W literaturze wskazuje się już jednak, że nowelizacja kodeksu nie zrealizowała w pełni tych rekomendacji. A to z tego powodu, że oprócz prawników w PKW winny się znaleźć także osoby mające wiedzę i doświadczenie w innych obszarach, takich jak: socjologia wyborcza, politologia, informatyka czy matematyka. Takiego zaś rozwiązania zmienione przepisy nie przewidują. Nowe regulacje w sposobie powoływania członków komisji wejdą w życie od 12 listopada 2019 r.
W dalszej kolejności przedstawiamy nowości odnoszące się do komisarzy wyborczych. I tu także główna zmiana polega na odejściu od obsadzania tego stanowiska wyłącznie przez sędziów. Eksperci powszechnie to krytykują – uważają, że powinno zachować się dotychczasowy stan prawny.