W jego ocenie możliwość nałożenia przez klub sankcji w postaci zakazu uczestniczenia w meczach piłkarskich za złamanie regulaminu stadionu lub imprezy masowej nie narusza art. 87 konstytucji. Zarówno rzecznik praw obywatelskich, jak i prokurator generalny wskazywali, że środek ten, przewidziany w art. 14 ust. 1, 1a i 5 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1160 ze zm.) jest stosowany za złamanie postanowień aktu prawa prywatnego (jakim jest regulamin).
– Posłużenie się w tym zakresie regulaminami nie budzi samo w sobie zastrzeżeń konstytucyjnych, skoro nie mamy do czynienia z wykreowaniem czy też próbą wykreowania nowej kategorii aktów prawa powszechnie obowiązującego – uzasadniała rozstrzygnięcie TK sędzia Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz. Jak dodała, instytucja zakazu została ustanowiona w ustawie, z zastrzeżeniem wszakże, że katalog zachowań, za które może on być nałożony, określają same kluby.
Reklama
Stanowisko trybunału nie przekonuje wnioskodawców. – Nadal uważamy, że choć możliwość nałożenia sankcji przewidziana jest w ustawie, to jest to przepis o charakterze blankietowym i daje zbyt dużą swobodę klubom. Naruszenie regulaminu skutkujące nałożeniem zakazu może polegać m.in. na tym, że ktoś zajmie miejsce niezgodnie z numerem na bilecie. Nie ma zachowanej zasady proporcjonalności – mówi Marcin Mrowicki z biura RPO.
Trybunał stwierdził też, że wyrażona w art. 73 ustawy zasadniczej wolność korzystania z dóbr kultury nie obejmuje uczestniczenia w wydarzeniach o charakterze sportowym. TK zastrzegł przy tym, że nie oznacza to, iż prawo do uczestniczenia w widowiskach sportowych nie podlega ochronie konstytucyjnej, lecz art. 73 nie jest adekwatnym wzorcem kontroli. – Przy założeniu, że zakaz klubowy jest sankcją o charakterze represyjnym, należałoby go rozpatrywać z punktu widzenia art. 42 ust. 1 (Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto dopuścił się czynu zabronionego w ustawie – red.) lub jako ingerencję w prawa i wolności jednostek określoną w art. 41 ust. 1 konstytucji – stwierdziła sędzia Wronkowska-Jaśkiewicz.
Niezależnie od wyroku TK zasygnalizował ustawodawcy potrzebę doprecyzowania art. 14 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.
Wyrok TK z 19 czerwca 2018 r., sygn. akt K 47/14.