Powstaniu strategii może sprzyjać chęć Polski do członkostwa w Radzie Praw Człowieka ONZ
Polski system opieki nad dzieckiem nie przewiduje instytucji czy miejsc, w których doznające przemocy fizycznej, psychicznej i seksualnej mogłyby one otrzymać kompleksową pomoc. A co 10. sprawa zgłaszana do rzecznika praw dziecka dotyczy właśnie przemocy wobec najmłodszych – to ok. 5 tys. przypadków rocznie.
Do tej pory o utworzenie narodowej strategii przeciwdziałania przemocy wobec dzieci apelował tylko RPD. Teraz dołącza do niego Ministerstwo Spraw Zagranicznych. „Na forum ONZ Polska od wielu lat szeroko zaangażowana jest na rzecz promocji oraz poszanowania praw dziecka (...). W opinii MSZ opracowanie i wdrożenie strategii stanowiłoby wyraz naszego głębokiego przywiązania do realizacji tych postulatów” – pisze do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Jerzy Baurski, dyrektor departamentu Narodów Zjednoczonych i praw człowieka w MSZ.
Resort Elżbiety Rafalskiej dotychczas był wobec przyjmowania strategii sceptyczny. Wskazywał, że od 2005 r. jest ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Istnieje też Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. „Pomoc skierowana jest zatem do wszystkich osób doznających przemocy, w tym również do dzieci” – argumentowała w listopadzie 2017 r. Elżbieta Bojanowska, podsekretarz stanu w MRPiPS. Dodawała, że nowy dokument, dotyczący wyłącznie dzieci, jest niepotrzebny.
O usprawnieniu systemu wsparcia ofiar przemocy mówił kilka miesięcy temu w exposé premier Mateusz Morawiecki. Na te zapowiedzi powołuje się MSZ.
Drugim powodem są zobowiązania międzynarodowe. Polska ubiega się o członkostwo w Radzie Praw Człowieka ONZ na lata 2020–2022. Wybory do rady odbędą się w październiku 2019 r. Kandydaci oceniani są m.in. pod kątem tego, jak wywiązują się ze zobowiązań dotyczących promocji i ochrony praw człowieka na terenie swojego kraju i na arenie międzynarodowej.
„Biorąc pod uwagę pojawiające się ze strony społeczności międzynarodowej rekomendacje dla Polski wzywające do przeciwdziałania obniżeniu standardów w zakresie praw człowieka, zasadnym jest podjęcie wzmożonych działań – zarówno na arenie międzynarodowej, jak i w kraju – na rzecz umacniania wizerunku Polski jako państwa aktywnie zaangażowanego w promocję praw człowieka na świecie oraz umacniającego system ochrony praw człowieka w Polsce” – pisze Baurski.