Od 9 marca 2018 r. rady gmin mają więcej kompetencji w zakresie związanym ze sprzedażą alkoholu. Tego dnia weszła w życie ustawa z 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 310; dalej: nowelizacja).
Wskazana ustawa wprowadziła kluczowe zmiany w ustawie z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.; dalej: u.w.t.p.a. lub ustawa antyalkoholowa), która stawia szczególne zadania przed jednostkami samorządu terytorialnego. Nie są to jednak jedyne zmiany. Kolejna nowelizacja wynika z ustawy z 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 2439). Weszła ona w życie 1 stycznia 2018 r.
Zmiany w u.w.t.p.a. wynikają także z ustawy z 6 marca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej. Ta z kolei regulacja czeka na publikację w Dzienniku Ustaw. Zacznie obowiązywać po 30 dniach od jej ogłoszenia. Wszystkie te nowelizacje omawiamy w niniejszym opracowaniu.